Dzisiaj jest: 22 Stycznia 2018 roku    |    Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
Odbiór odpadów

Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Goleniów zajmuje się firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pgkgoleniow.pl

Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Pod numerem telefonu 91 418 44 26 pracownicy z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości. 

Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wywozu odpadów z terenu miasta Goleniów, os. Helenów i terenów gminy:

Odpady zbierane selektywnie

pdfHarmonogram wywozu odpadów dla Goleniowa i Helenowa

pdfHarmonogram wywozu odpadów dla gminy Goleniów

 

Odpady zmieszane

pdfHarmonogram wywozu odpadów zmieszanych dla Goleniowa i Helenowa

pdfHarmonogram wywozu odpadów zmieszanych dla gminy Goleniów

 

Odpady wielkogabarytowe

pdfHarmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie  Miasta i Gminy Goleniów  w systemie objazdowym na II półrocze 2017 roku

 

Harmonogramy obowiązują od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Informacje o zmianach w harmonogramie są dostępne tutaj.

Na terenie Gminy Goleniów utworzony został punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Znajduje się on na bazie firmy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. M. Konopnickiej 12.

Punkt zbierania czynny jest w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 19:00 i odbiera następujące odpady:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania z metali,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania ze szkła,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie).

Odpady na PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie z wyjątkiem odpadów budowlanych i poremontowych, które odbierane będą na indywidualne zlecenia.

Przeterminowane leki można oddawać do następujących aptek:

 • „PANACEUM” ul. Piaskowa 5, Goleniów
 • „LEDAN” ul. Pocztowa 1, Goleniów
 • „FAMILIJNA” ul. Pocztowa 43, Goleniów
 • „FARMAKON” ul. Konstytucji 3 Maja, 59 Goleniów
 • „SALUS” ul. Grunwaldzka 4F, Goleniów
 • „NAD STRUMIENIEM” ul. Kościuszki 8, Goleniów
 • „CEFARM” ul. Słowackiego 3, Goleniów
 • „PRZY FONTANNIE” ul. Szczecińska 1A, Goleniów
 • „SUPER ZDROWIE” ul. Szczecińska, Goleniów
 • „APTEKA NA SPORTOWEJ” ul. Sportowa 6, Goleniów
 • „ZDROWIE” ul. Dworcowa 9, Goleniów (Galeria MINI PARK)

LRG RETURPAPPER Sp. z o.o

72-100 Goleniów, ul. Maszewska 16
tel. 91 407 24 35

Punkt przyjmuje:

 • makulaturę,
 • folię,
 • plastiki.

Co do cen skupowych - trzeba się na bieżąco kontaktować.

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE.

 

Terpitz

72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 6b 
tel. 509 132 995

Punkt przyjmuje:

 • złom stalowy,
 • metale kolorowe,
 • akumulatory,
 • sprzęt AGD i RTV.

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE. 

 

Z.U.H. "ZENEX – AJU" Zenon Staszków Stacja Demontażu Pojazdów

72-100 Goleniów, ul. Bankowa 2A, 2B, 2C
tel. 91 418 35 18
601 783 518

Punkt przyjmuje:

 • akumulatory,
 • opony łącznie z samochodami,
 • złom samochodowy,
 • złom zwykły.

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE. 

 

Eko–Mar FHU

72-100 Goleniów, ul. Fabryczna 29
tel. 533 498 001
533 498 005

Punkt przyjmuje:

 • makulaturę,
 • butelki PET,
 • folię,
 • opakowania po chemii gospodarczej

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE. 

 

MUSHROOM

72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 12
tel. 91 461 23 57

Punkt przyjmuje większość selektywnie zbieranych odpadów. Informacje o kodach są dostępne pod w/w numerem telefonu.

Odpady przyjmowane są ODPŁATNIE.

 

Skup i sprzedaż złomu oraz metali kolorowych - Izabela Nowicka

72-100 Goleniów, ul. Niepodłegłości 12

tel. 724 541 510

Skup zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

 

Skup złomu i metali kolorowych i elektrosprzętu

ul. Inwalidzka 9c , 72-100 Goleniów
782 – 652 -325

Punkt przyjmuje:

 • złom
 • metale kolorowe 
 • gruz budowlany
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zawsze zobowiązany do:

 • przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, przeznaczonych do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi danego regionu;
 • przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 29 czerwca 2012 w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 z późn. zm., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie będzie przekazywać odpady zebrane z terenu Gminy Goleniów do instalacji mieszczących się :

 1. przy ul. Ks. Anny w Szczecinie - podmiot odpowiedzialny za eksploatację instalacji: Sita-Jantra, ul. Ks. Anny 11 Szczecin,
 2. w Łęczycy - podmiot odpowiedzialny za eksploatację instalacji: Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o, ul. Bogusława IV 15 Stargard Szczeciński.

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl