Dzisiaj jest: 22 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz

Azbest

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o obowiązku przedkładania przez właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, informacji o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach będącej w ich władaniu.


Zgodnie z art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2016. poz. 672 ze zm.) i § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 Nr 8. poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonują inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wynik inwentaryzacji ujmuje się pdfna druku sporządzonym wg wzoru stanowiącego załączniki do w/w rozporządzenia: http://eboi.goleniow.pl/dokumenty/pokaz/533.dhtml
Powyższy druk jest również dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Osoba fizyczna, nie będąca przedsiębiorcą sporządza informacje w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz należy przedłożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Goleniów
  • drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Wszelkich informacji w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Goleniów.

UWAGA! Zgodnie z art. 346 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - kto, wykorzystuje substancje stwarzające szczególe zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio wojewodzie lub burmistrzowi informacji o rodzaju, ilości i miejscu ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust 3 i 4 podlega karze grzywny.

Szkodliwość azbestu

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są szkodliwe, gdyż zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd usuwane są przez rzęski. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5µm), ale cienkie (3µm) , które wciągane są wraz z powietrzem do płuc i powodują groźne choroby takie jak: pylicę azbestową (azbestozę), międzybłoniak, nowotwór płuc i oskrzeli. Na choroby te narażone są osoby, które zawodowo mają styczność z dużą dawką pyłu azbestowego, jak również osoby przebywające okresowo w miejscu, gdzie powietrze jest silnie zanieczyszczone pyłami azbestu.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl