Dzisiaj jest: 19 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban

Urodziny GOL

Inwestorzy

Pomoc regionalna dla przedsiębiorów na terenie Gminy Goleniów dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z działalnością produkcyjną lub usługową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiące nowe inwestycje zrealizowane przez przedsiębiorców o wartości przekraczającej równowartość 50 tys. EURO.

Zwolnienie przysługuje na okres:
1) 1 roku - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 50 tys. EURO,
2) 2 lat - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 150 tys. EURO,
3) 3 lat - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 300 tys. EURO,
4) 4 lat - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 1 000 tys. EURO,
5) 5 lat - jeśli w wyniku inwestycji zainwestowano kwotę przekraczającą równowartość 2 000 tys. EURO.

Zwolnienie od podatku w ramach pomocy regionalnej nie dotyczy "dużych projektów inwestycyjnych", czyli  nowych inwestycji w środki trwałe o wydatkach kwalifikowanych przekraczających 50 mln EURO.

Maksymalna wielkość pomocy wynosi:
1) w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców - 50 % kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,
2) w przypadku pozostałych przedsiębiorców - 40 % kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Dokumenty do pobrania:

pdfZgłoszenie dotyczące przedsiębiorcy, który ubiega się o pomoc publiczną.

xlsZgłoszenie dotyczące przedsiębiorcy, który ubiega się o pomoc publiczną.

Podstawa prawna:

pdfUchwała nr VIII/73/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie Gminy Goleniów.

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (ZRFPK) udziela poręczeń kredytowych mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność na terenach Województwa Zachodniopomorskiego

Celem działania ZRFPK jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, zmniejszenie bezrobocia oraz tworzenie trwałych miejsc pracy poprzez udzielanie poręczeń w celu udostępnienia przedsiębiorcom, osobom podejmującym działalność gospodarczą dodatkowych źródeł zabezpieczeń kredytów i pożyczek.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.