Dzisiaj jest: 22 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz

Procedura sporządzania aktów planistycznych

Proces tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp) dzielimy na cztery główne etapy.

Etapy opracowano na podstawie:

 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2012, poz. 647 j.t z późniejszymi zmianami) (upzp)
 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) (uioś)

Poniżej przedstawiamy ich przebieg.

Etap I

 1. Rada Miejska w Goleniowie podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i zmiany suikzp Gminy Goleniów uchwalonego Uchwałą Nr LII/462/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów".
 2. Burmistrz Gminy Goleniów upublicznia informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i zmiany suikzp:
 • w prasie miejscowej - obecnie (2013 r.) w gazecie "Głos Dziennik Pomorza",
 • na tablicy ogłoszeń właściwego sołectwa w zależności od opracowywanego obszaru,
 • na tablicy informacyjnej urzędu
 • w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w dziale "Zagodpodarowanie przestrzenne/Obwieszczenia"

W obwieszczeniu określa się także termin składania wniosków do planu - min. 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia i obwieszczenia.

Podstwa prawna:

Art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1 upzp i art. 39 uioś.

 

Etap II

 1. Sporządza się podstawowe opracowanie ekofizjograficzne; na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150j.t. z późn. zm.);
 2. Sporządza się projekt mpzp z uwzględnieniem ustaleń suikzp gminy lub projekt Zmiany suikzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (na podstawie art. 17 pkt 4 upzp. i art. 46, 51uioś).
 3. Sporządza się prognozę skutków finansowych uchwalenia mpzp z uwzględnieniem art. 36 upzp; na podstawie art. 17 pkt 5 upzp. W przypadku sporządzania mpzp uzyskuje się zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (postępowanie - ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późniejszymi zmianami).
 4. Projekty aktów planistycznych kieruje się odpowiednio do zaopiniowania/uzgodnienia przez:
  • komisję urbanistyczno-architektonicznej,
  • odpowiednie organy i instytucje.

Termin składania opini do planu - min. 21 dni a dla RDOŚ i Sanepid - 30 dni.

Podstawa prawna:

Art. 11 pkt 5 i 6, 17 pkt 6 upzp, i art. 54 uioś.

 

Etap III

 1. Wprowadza się zmiany do projektu mpzp i zmiany suikzp wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii.
 2. Ogłasza się informację o wyłożeniu projektu mpzp i zmiany suikzpdo publicznego wglądu (co najmniej 7 dni przed terminem wyłożenia):
  • w prasie miejscowej - obecnie (2013 r.) w Głosie Szczecińskim
  • na tablicy informacyjnej urzędu,
  • na tablicy ogłoszeń właściwego sołectwa w zależności od opracowywanego obszaruw BIP w dziale "Zagospodarowanie przestrzenne"
 3. W ciągu 21 dni (minimum), kiedy projekt mpzp i zmiany suikzp będą wyłożone, ustala się termin publicznej dyskusji, a także termin składania uwag. Termin powinien być nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia projektu mpzp i nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia wyłożenia projektu zmiany suikzp.

 

Podstawa prawna:

 Art. 11 pkt 9 i art. 17 pkt 9 upzp


 1. Wprowadza się ewentualne zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag.
 2. Po uwzględnieniu uwag w niezbędnym zakresie ponawia się uzgodnienia.
 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Goleniowie projekt mpzp i suikzp wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

 

Podstawa prawna:

Art.17 pkt 13 upzp

 

Etap IV

 1. Rada Miejska w Goleniowie uchwala mpzp i suikzp.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 12 pkt 1 i art. 20 pkt 1 upzp

 1. Przekazuje się wojewodzie uchwałę rady gminy wraz załącznikami oraz dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z przepisami prawa.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl