Dzisiaj jest: 19 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban

Urodziny GOL

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (ZRFPK) udziela poręczeń kredytowych mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność na terenach Województwa Zachodniopomorskiego

Celem działania ZRFPK jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, zmniejszenie bezrobocia oraz tworzenie trwałych miejsc pracy poprzez udzielanie poręczeń w celu udostępnienia przedsiębiorcom, osobom podejmującym działalność gospodarczą dodatkowych źródeł zabezpieczeń kredytów i pożyczek.

ZRFPK powstał z inicjatywy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Udziałowcami ZRFPK są: Województwo Zachodniopomorskie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ZRFPK prowadzi działalność "non profit".
Program realizowany przy udziale Gminy Goleniów

Kto może ubiegać się o poręczenie:
O udzielenie poręczenia przez ZRFPK mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiostwa (MŚP), przy czym:
- Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt lub pożyczka na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
- Udzielane poręczenia dotyczą kredytów lub pożyczek, które są oprocentowane nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu kredytu lub pożyczki,
- Poręczenia są udzielane przedsiębiorcom posiadającym zdolność kredytową, po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania.

Przedmiot poręczenia:
Poręczeniem mogą być objęte kredyty / pożyczki obrotowe przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności (na przykład na finansowanie zobowiązań), a także kredyty inwestycyjne, w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, remont lub zakup nieruchomości.

Warunki poręczenia:
Maksymalny poziom poręczenia wynosi:
- dla kredytów i pożyczek bankowych 70% kwoty kredytu/pożyczki bez odsetek,
- dla pozostałych pożyczek 60% kwoty pożyczki bez odsetek.
- Kwota poręczenia nie może przekroczyć 400.000 zł.

Warunkiem udzielenia poręczenia dla MŚP jest ustanowienie na rzecz ZRFPK zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco. W szczególnych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe zabezpieczenia zgodne z obowiązującym Regulaminem Poręczeń Kredytowych ZRFPK.
Poręczenie jest udzielane po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu/pożyczki przez instytucję kredytującą (bank, fundusz pożyczkowy).
Poręczenie jest udzielane na okres spłaty kredytu/pożyczki wydłużony maksymalnie o 9 miesięcy.
W przypadku, jeśli dany kapitał jest poręczany ze środków pochodzących z więcej niż jednego funduszu poręczeniowego, w tym także prowadzonych przez różne podmioty, łączna wartość tych poręczeń nie może przekroczyć 80% wartości poręczanego kapitału kredytu lub pożyczki.

Opłaty:
Za udzielenie poręczenia ZRFPK pobiera opłatę w wysokości:
- dla kredytów i pożyczek bankowych:
- od 1,0% do 1,8% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do 24 miesięcy,
- od 1,5% do 2,5% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres powyżej 24 miesięcy.

dla pozostałych pożyczek:
- od 1,5% do 2,3% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do 24 miesięcy,
- od 2,0% do 3,0% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres powyżej 24 miesięcy.

Opłata za udzielone poręczenia może być obniżona do 0,5% kwoty poręczenia, w przypadku kredytów/pożyczek:
- krótkoterminowych udzielanych na okres nie przekraczający 6 miesięcy; w szczególności może to być związane z poręczeniem udzielanym jedynie na czas ustanowienia przez Wnioskodawcę zabezpieczenia kredytu/pożyczki w formie ograniczonego prawa rzeczowego,
- przeznaczonych na finansowanie nakładów refinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- związanych ze wsparciem określonym w umowie subwencji zawartej przez Fundusz z Agencją Nieruchomości Rolnych.

Za wydanie promesy poręczenia Fundusz pobiera opłatę w wysokości 0,5 % kwoty poręczenia, która zostanie zaliczona na poczet opłaty z tytułu udzielenia poręczenia w przypadku udzielenia kredytu lub pożyczki. W przypadku nie udzielania przez Instytucję Finansującą kredytu lub pożyczki lub w przypadku rezygnacji z poręczenia opłata nie podlega zwrotowi.

Gdzie można złożyć wniosek o udzielenie poręczenia:
Wniosek o udzielenie poręczenia MŚP mogą składac w oddziałach banków z którymi ZRFPK zawarł umowę o współpracy w chwili obecnej są to:
- Bank PKO BP S.A.
- ING Bank Śląski S.A.
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku,
- Bank Spółdzielczy w Gryficach,
- Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie,
oraz w:
- Stowarzyszeniu Incjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa,
- Szczecińskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.