Dzisiaj jest: 19 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban

Urodziny GOL

Organy doradcze

W Gminie Goleniów działa ponad 70 organizacji pozarządowych - stowarzyszeń, związków, komitetów i klubów. Ich działania obejmują pełen wachlarz przedsięwzięć podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, a swoje miejsce na ziemi znajdują w nich zarówno ludzie niosący bezinteresowną pomoc osobom jej potrzebującym, ale także sportowcy, działacze kulturalni, ekolodzy, przedstawiciele środowisk wiejskich czy emeryckich. Ich pracę łączy jedno - wielka pasja, zamiłowanie do podejmowanych inicjatyw i poświęcenie w ich realizacji. Aby ułatwić ich pracę w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie odbywają się panele dyskusyjne z udziałem wszystkich zainteresowanych, a 28 września 2006 r. wyłoniono Gminną Radę Organizacji Pozarządowych, podpisano też Kartę Zasad Działania Organizacji Pozarządowych w Gminie Goleniów.

Gminna Rada Sportu jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej w Gminie Goleniów. Została utworzona na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów (Nr 42/2011 z 22 lutego 2011 r.). W zarządzeniu tym zostały określone wytyczne dotyczące składu i zasad powoływania członków Rady oraz regulamin jej działania.

Społeczna Rada Kultury jest społecznym organem o charakterze doradczo-opiniodawczym, służącym rozwojowi kultury i wspierania inicjatyw realizowanych na terenie Gminy Goleniów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.