Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena

Wnoszenie opłat od posiadania psów

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/293/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów opłatę od posiadania psów należy wnieść do 30 czerwca 2017 r. w kwocie 48 zł za jednego psa. Płatności można dokonać w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w godzinach 8:00-14:00 lub na konto Gminy Goleniów w banku PKO Bank Polski NRB 90 1020 4795 0000 9802 0350 9304.

Uchwała Nr XXV/293/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z 2016 poz. 1579), oraz art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, z 2016 r. poz. 1579) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów ciążącą na osobach fizycznych posiadających psy, zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów w wysokości 48 zł od jednego psa.

§ 2.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku opłaty w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek opłaty.

2. Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

3. Obowiązek opłaty wygasa z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym właściciel psa zgłosił ustanie okoliczności uzasadniających ten obowiązek.

§ 3. Nie zapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega egzekucji na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak, niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady
Łukasz Mituła


Opracował: Mirosław Guzikiewicz


Uzasadnienie

Opłata od posiadania psów pozostała niezmieniona w stosunku do stawki ustalonej na rok 2015 i 2016, przy stawce maksymalnej 118,97 zł, co daje ustalenie opłaty w wysokości 40,35% stawki maksymalnej obowiązującej w roku 2017. Szacowany wpływ do budżetu 75.000,00 zł.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl