Dzisiaj jest: 29 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

środa, 12 grudnia 2012 10:08

Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości

Z uwagi na występujące na terenie Gminy Goleniów od kilku dni intensywne opady śniegu, Straż Miejska przypomina o obowiązku uprzątania śniegu, lodu, błota pośniegowego i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Obowiązek, o którym mowa, wynika z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622, z późn. zm.). W myśl przepisów, za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego i położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczone  parkowanie pojazdów samochodowych.
Należy również pamiętać o obowiązkach wynikających z przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie” oraz ujętych w innych aktach prawnych, na mocy których właściciele nieruchomości zobowiązani są między innymi do:

 • usuwania nawisów śnieżnych i sopli z dachów nieruchomości stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub mienia,
 • usuwania śniegu z dachów budynków wielkopowierzchniowych,
 • składowania śniegu na skraju chodnika w przypadku, gdy jego szerokość jest większa niż 1,5m, gdy jest węższy - dozwolone jest składowanie śniegu na skraju jezdni i chodnika w sposób nie utrudniający ruch pojazdów oraz nie utrudniający wjazd i wyjazd z terenu nieruchomości innym właścicielom; zakaz wyrzucania śniegu na jezdnię dotyczy również przydrożnych parkingów.

Obowiązki, o których mowa, właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są wykonywać niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu. W przypadku zaniechania w wykonywania powyższych obowiązków, osoby zobowiązane mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności na zasadach przewidzianych w prawie o wykroczeniach. Osoby poszkodowane w wyniku zaniechań ze strony osób zobowiązanych, mogą dochodzić roszczeń na drodze cywilnej. W przypadku nieruchomości wielolokalowych, właściciele i zarządcy odpowiadają solidarnie za wykonywanie obowiązków związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości.  

Zebrany śnieg można wywozić w miejsca wyznaczone przez Gminę Goleniów, a znajdujące się przy ul. Stargardzkiej  i Grenadierów (przy byłej strzelnicy).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.