Dzisiaj jest: 16 Stycznia 2019 roku    |    Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wtorek, 09 stycznia 2018 10:18

Maszewska po nowemu

Wyremontowana ulica Maszewska zbiera bardzo dobre opinie użytkowników. Wbrew początkowym obawom, ulica nie jest wcale za wąska. Jest za to równa, jasno oświetlona, z wygodnymi skrzyżowaniami, bezpieczniejsza niż poprzednio.

Generalnie przebudowano cały odcinek od przejazdu kolejowego do ronda przy „Atrii”, z częścią ulicy Zakładowej. Przebudowano przede wszystkim całą infrastrukturę podziemną (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa), wybudowano kanalizację deszczową i teletechniczną. Cała ulica otrzymała nową nawierzchnię asfaltową o przepisowej szerokości. Na całym ciągu powstały bezpieczne chodniki oraz wydzielona ścieżka rowerowa łącząca ścieżkę na ul. Szkolnej ze ścieżką wzdłuż tzw. obwodnicy wschodniej. Zbudowane zostały bezpieczne zatoki autobusowe. Na niebezpiecznym dotąd skrzyżowaniu z ul. Tartaczną i drogą do Marszewa powstało rondo z system dróg dojazdowych. Cała ulica ma nowe oświetlenie (prawie sto nowych latarni LED), posadzono ponad sto nowych drzew kilku gatunków, kilkaset krzewów. Ulica zmieniła się radykalnie.

Wykonawcą robót była firma Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Łozienicy. Warto przypomnieć, że całą inwestycję wykonano nie wyłączając całkowicie ulicy z użytkowania; przez cały czas jeździły po niej samochody, w tym ciężarówki obsługujące firmy działające w tamtym rejonie oraz zakład IKEA przy ul. Szkolnej. Prace rozpoczęto 6 marca 2017, zakończono je i odebrano inwestycję 22 listopada 2017. Inwestycja kosztowała prawie 12 mln zł, w tym prace finansowane przez GWiK -2,1 mln zł. Dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wyniosło 3 mln zł.

Największe obawy kierowców budziło zwężenie ulicy na jej dużym odcinku. Obawiano się, czy mieścić się na niej będą duże samochody ciężarowe. Jak wynika z opinii zebranych od kierowców obsługujących zakład IKEA, ulica spełnia ich oczekiwania. Jedynym odcinkiem, do którego mają zastrzeżenia jest promień łuku jezdni na wysokości bramy do Zakładów Chemicznych. Tego łuku nie można było jednak zaprojektować inaczej, ponieważ Gminie Goleniów nie udało się pozyskać prywatnego terenu niezbędnego do zmiany przebiegu drogi. Nie ma natomiast zastrzeżeń kierowców ciężarówek do drogi w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu kolejowego. Wbrew wcześniejszym obawom, to miejsce nie stwarza żadnych problemów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.