Dzisiaj jest: 23 Października 2018 roku    |    Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna
czwartek, 28 września 2017 09:04

Sprostowanie nieprawdy

Pan Andrzej Bugajski natychmiast po opublikowaniu w internecie nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomego łamania prawa przez pracowników UGiM Goleniów otrzymał drogą mailową sprostowanie, którego dotąd nie opublikował. Oto jego treść:

Wnoszę o niezwłoczne opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji, jakie znalazły się w treści publikacji pt. „Spotkanie Posłów Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami Goleniowa”, zamieszczonego dnia 26.09.2017 na internetowej stronie www.goleniow.net.pl.

Nieprawdą jest, że posłowie PiS występowali o udostępnienie sali na spotkanie z wyborcami. Pani Aleksandra Muszyńska, zarządzająca goleniowskimi strukturami PiS zadzwoniła jedynie do UGiM z pytaniem o warunki udostępnienia sali. Podczas rozmowy z pracownicą Biura Obsługi Interesanta usłyszała, że jest taka możliwość, a koszt wynajmu sali to 100 zł za godzinę zegarową. Warunki wynajmu reguluje stosowne zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów, dotyczy ono wszystkich podmiotów zainteresowanych wynajmem sali. Pani A. Muszyńska nie złożyła wniosku o udostępnienie sali, sprawa zakończyła się na etapie pytania o warunki udostępnienia.
Nieprawdą jest też, że Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora w art. 24 nakazuje władzom gmin nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń posłom i senatorom. Przepis ten mówi jedynie w ust. 2, że „Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego są obowiązane udostępnić posłowi lub senatorowi lokal na czas odbycia doraźnego dyżuru poselskiego lub senatorskiego w miejscowości, w której poseł lub senator nie otworzył biura określonego w art. 23 ust. 1.” Nie ma tu mowy o obligatoryjnej bezpłatności, a obowiązek udostępniania sali nie dotyczy Goleniowa, w którym PiS ma swoje biuro poselskie.

Dodać należy, że pan Andrzej Bugajski był świadkiem rozmowy przedstawiciela UGiM z p. Muszyńską bezpośrednio po zakończeniu spotkania i doskonale wie, jakie są fakty. Zna też treść opinii prawnika z Biura Analiz Sejmowych, z której jednoznacznie wynika, że gmina nie ma obowiązku bezpłatnego udostępniania pomieszczeń posłom i senatorom. Mimo to zdecydował się opublikować informację rażąco sprzeczną z faktami. Nosi to znamiona celowego wprowadzania w błąd czytelników.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.