Dzisiaj jest: 24 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
czwartek, 01 lutego 2018 11:28

Relacja z sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska w środę przyjęła stanowisko w sprawie budowy wodociągu do kilku domów w Żółwiej Błoci, nadała nazwy ulicom w Białuniu i Lubczynie i wyraziła zgodę na podjęcie przygotowań do wykonania odwiertu geotermalnego w Goleniowie. Niektóre projekty uchwał wycofano jednak z porządku obrad, a inne odesłano do przedyskutowania w komisjach.

Dłuższa dyskusja toczyła się już przy ustalaniu porządku obrad. Radny Krzysztof Zajko zażądał wycofania z planu sesji wszystkich projektów uchwał, które zostały wprowadzone przez przewodniczącego Łukasza Mitułę krótko przed sesją i nie były omawiane przez merytoryczne komisje Rady Miejskiej. Ostatecznie wycofano projekty uchwał w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów oraz projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia audytu w spółce PGK.
Potem, już na etapie rozpatrywania projektów uchwał wycofano również projekt dotyczący uruchomienia nocnego połączenia kolejowego ze Szczecinem (w godzinach 1-3). Radni zdecydowali o tym po informacji wiceburmistrza Tomasza Banacha, że postulat uruchomienia nocnego połączenia kolejowego już dawno został zgłoszony przez burmistrza do projektu rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywać od 1 marca br.

Rada Miejska przyjęła natomiast projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady dotyczącego możliwości sfinansowania budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żółwia Błoć. Burmistrz będzie mógł się starać o preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie tej inwestycji. Radni zgodzili się, by powiązać to z obowiązkiem zapewnienia „efektu ekologicznego” w postaci rozwiązania problemu zagospodarowania ścieków wytwarzanych na posesjach, do których ma dotrzeć wodociąg. Wskazano, że tym rozwiązaniem ma być zapewnienie szczelności przydomowych szamb.

Długa dyskusja toczyła się podczas rozpatrywania projektu użyczenia działki przy SP 3 w Helenowie, która ma być przeznaczona pod budowę lokalnej ciepłowni mającej ogrzewać szkołę. Radni dociekali, czy zasadna jest zmiana ogrzewania gazowego na ciepłownię, w której ma być spalany pelet drzewny. Ostatecznie zdecydowano, że PEC ową działkę otrzyma.

Poparcie (po długiej dyskusji) zyskał również pomysł wykonania odwiertu mającego sprawdzić, czy Goleniów dysponuje zasobami energii geotermalnej. Odwiert prawdopodobnie zostanie wykonany na terenie PEC, a jeśli się okaże, że zasoby dałoby się wykorzystać w opłacalny sposób – być może w przyszłości PEC korzystałby z tego źródła ciepła. Wykonanie odwiertu ma być sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Radni nie zdecydowali się natomiast poprzeć projektu uchwały w sprawie budowy drogi łączącej planowany węzeł drogowy „Kliniska” na drodze S3 z ulicą Szczecińską w Kliniskach. Droga ta pozwoliłaby wyeliminować szybko narastający ruch samochodów ciężarowych z ulicy Piastowskiej. Sołtys Klinisk Wielkich, Jerzy Kowalski, zwrócił uwagę, że przyjęcie projektu uchwały może wywołać bardzo niekorzystne skutki dla Gminy Goleniów w postaci obciążenia jej kosztami budowy drogi. Istotnie, już w 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odmówiła sfinansowania tej inwestycji wskazując, że powinna ją wykonać Gmina Goleniów bądź Powiat Goleniowski. Wiceburmistrz Tomasz Banach zwrócił uwagę radnemu Marcinowi Gręblickiemu (wnioskodawcy projektu uchwały), że na zorganizowane przez niego we wrześniu 2017 spotkanie w sprawie pomysłu budowy drogi nie został zaproszony burmistrz Gminy Goleniów, co uniemożliwiło mu przedstawienie swojej opinii i zgłoszenia uwag do projektu. W tej sytuacji radni zdecydowali o przekazaniu projektu uchwały do przedyskutowania na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.

Jednogłośnie i bez dyskusji przyjęto zgłoszony przez przewodniczącego Łukasza Mitułę projekt uchwały o ustanowieniu roku 2018 rokiem obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 750-lecia nadania Goleniowowi praw miejskich.
W punkcie „wolne wnioski” wrócił temat udzielenia odpowiedzi Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu odpowiedzi na pismo w sprawie anonimu dotyczącego rzekomych nadużyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Radny Krzysztof Czerwiński zwrócił uwagę, że przeprowadzenie kosztownego audytu w gminnej spółce nie ma sensu, bo nie da odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście doszło do opisanych w anonimowym donosie nadużyć. Czynności sprawdzające prowadzi w tej sprawie policja, a na wniosek burmistrza postępowanie kontrolne przeprowadzi również rada nadzorcza spółki. Jak się okazało, CBA nie otrzyma w najbliższym czasie odpowiedzi od Rady Miejskiej w Goleniowie, bowiem zgodnie ze zmienionym niedawno statutem może ona być udzielona wyłącznie w formie uchwały Rady Miejskiej. Projektu uchwały w tej sprawie nie było w programie środowej sesji. Rada nie przekazała też dotąd burmistrzowi kopii anonimowego donosu, więc burmistrz oficjalnie nie zna jego treści i zawartych tam zarzutów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.