Dzisiaj jest: 31 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon
poniedziałek, 27 lutego 2023 14:00

Zapraszamy do SP4!

Od nowego roku szkolnego oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4 zostaną powiększone o 100 miejsc.

Będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 6 lat!

Zachęcamy rodziców o zapoznanie się z ofertą.

Oferta edukacyjno-wychowawczo - opiekuńcza dla dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z oddziałów przedszkolnych w CZWÓRCE

 • Czwórka ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i wpieraniu rozwoju dzieci pięcio i sześcioletnich, znamy ich wymagania i rozumiemy ich naturalną potrzebę zaspokojenia ruchu oraz ciekawość świata, a także silną potrzebę poczucia bezpieczeństwa;
 • zamknięta dla osób postronnych, bezpieczna, monitorowana placówka z dozorcą, który zna dzieci, z wideodomofonami w przedszkolu, ze stałą kadrą podczas zajęć przedszkolnych;
 • każde dziecko ma własną szafkę na ubrania, buty i własne przybory - osobne wejście do szkoły od strony przedszkola;
 • szkoła zapewnia bezpłatne materiały niezbędne do realizacji podstawy programowej – rodzice decydują na zebraniach o wzbogaceniu planu pracy przedszkola (wyjścia do teatru, kina, wycieczki);
 • godziny pracy przedszkola i świetlicy dostosowane są do zgłoszonych przez rodziców potrzeb;
 • dzieci przedszkolne mają do swojej dyspozycji miejsce zabaw na niepogodę usytuowane tuż przy sali przedszkolnej; wychodzą na przerwy podczas zajęć na korytarze szkolne, boisko, do parku;
 • oświetlony, monitorowany plac zabaw, dostosowany do potrzeb małych dzieci – codzienne zajęcia na świeżym powietrzu;
 • zespół specjalistycznych boisk szkolnych, boisko trawiaste do realizacji zajęć na świeżym powietrzu, szkolny ogródek ze stacją pogody do realizacji działań przyrodniczych i ekologicznych;
 • dzieci z oddziału przedszkolnego są pełnoprawnymi członkami Społeczności Szkolnej, mogą korzystać z całej bazy szkoły (dydaktycznej i sportowej), bardzo bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i świetlicy. Mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów w licznych konkursach oraz imprezach szkolnych i międzyszkolnych, spotkaniach z rodzicami;
 • współpraca międzypokoleniowa - dzieci z klas starszych w ramach działań Samorządu Uczniowskiego i wolontariatu uczestniczą w życiu maluchów – Cała Polska czyta dzieciom, ciekawe przerwy, pomoc w organizacji działań; starsi uczniowie to starsi koledzy i koleżanki, z którymi dzieci wspólnie uczą się, pokonują codzienne trudności i rozwijają zainteresowania (podobnie jak w rodzinie);
 • bezpłatne, różnorodne formy wspierania rozwoju dzieci i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowane do psychofizycznych potrzeb dzieci zdiagnozowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (PPP) - zgodnie z zaleceniami oraz zgłoszonych przez rodziców:
  • pełen zakres zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z różnymi rodzajami niepełnosprawności: niewidome, niedowidzące, niesłyszące, niedosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją motoryczną, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzm, w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • diagnoza i terapia logopedyczna,
  • diagnoza i trening słuchowy metodą Tomatisa,
  • Integracja Sensoryczna (diagnoza i terapia),
  • terapia EEGBioFeedBack,
  • masaż dźwiękiem z wykorzystaniem mis tybetańskich;
  • terapia ręki;
  • sensoplastyka;
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • trening umiejętności społecznych (TUS);
  • kynoterapia (dogoterapia);
  • zajęcia sportowe;
  • zajęcia plastyczne;
  • zajęcia muzyczne;
  • biblioterapia;
  • robotyka, kodowanie, druk 3D z wykorzystaniem manualnych drukarek – długopisów 3 D;
  • doradztwo zawodowo-edukacyjne już od przedszkola - zajęcia z doradca w przedszkolu, wycieczki do zakładów pracy i instytucji, wizyty przedstawicieli różnych zawodów;
  • zajęcia, długoterminowe akcje i działania profilaktyczne;
  • celebracja świąt, uroczystości, urodzin, udział w konkursach, przedstawienia, inscenizacje;
  • współpraca z ośrodkami edukacji leśnej, GDK, teatrem Brama, Biblioteką Miejską, PPP w zakresie diagnozy i wspierania dzieci, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;
 • realizacja przygotowania przedszkolnego w tempie dostosowanym do możliwości psychofizycznych dziecka – odroczenia od obowiązku szkolnego w uzgodnieniu z rodzicami i PPP; podjęcie nauki w szkole w wieku 6 lat w uzgodnieniu z rodzicami i PPP;
 • stała kadra, wykwalifikowani, zatrudnieni na umowy o pracę (Karta Nauczyciela), ustawicznie kształcący się (możliwość dofinansowania z funduszu doskonalenia nauczycieli), lubiący swoją pracę, kompetentni, kreatywni, aktywni nauczyciele, pracujący atrakcyjnymi dla dzieci, nowoczesnymi, stymulującymi ich rozwój aktywizującymi, interaktywnymi metodami nauczania, w tym metodą projektów uczniowskich, pracy grupowej i problemowej z wykorzystaniem TIK i edukacji leśnej, metody globalnego czytania; innowacje pedagogiczne, realizacja ogólnopolskich programów edukacyjnych;
 • nauczyciel współorganizujący kształcenie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doświadczone, kompetentne pomoce nauczyciela;
 • stała pomoc (diagnoza i wspieranie rozwoju) pedagoga, psychologa i pedagoga specjalnego dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców, a także nauczycieli specjalistów:
  • tyflopedagog,
  • oligofrenopedagogów,
  • surdopedagog,
  • logopedów,
  • surdologopeda,
  • terapeutów EEGBFB,
  • terapeutów ręki,
  • terapeutów SI,
  • terapeutów Tomatisa,
  • kynoterapeuta,
  • socjoterapeuci,
  • terapeuci pedagogiczni,
  • terapeuci dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera;
 • specjalistyczna baza dydaktyczna i sportowa, pomoce dydaktyczne, zabawki, gry planszowe, materiały plastyczne i sprzęt do wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka oraz pomoce dydaktyczne dla dzieci pięcio i sześcioletnich, zgodnie z podstawą programową i potrzebami dzieci;
 • posiłki gotowane ze świeżych produktów na miejscu w szkole – wielkość posiłków dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka, możliwość wykupienia śniadania, drugiego śniadania, zupy, drugiego dania i podwieczorku (zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców); pomoc przy spożywaniu posiłków - pomoc nauczyciela, dzieci przedszkolne jedzą obiady w dostosowanych do ich potrzeb godzinach wydawania posiłków w jadalni szkolnej.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.