Dzisiaj jest: 9 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXXII Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 21 czerwca 2017 - 11:00

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 31 maja 2017 r.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz informacji o mieniu komunalnym Gminy Goleniów w roku 2016 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów z tego tytułu.
  1. Opinie merytorycznych Komisji Rady odnośnie sprawozdania Burmistrza Gminy z realizacji budżetu i gospodarowania mieniem gminnym oraz sprawozdania finansowego.
  2. Wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
  4. Dyskusja.
  5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2016 rok.
  6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Goleniów na lata 2017-2021.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 8. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Goleniowa do Marszewa”.
 9. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa gmina Goleniów”.
 10. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy”.
 11. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów”.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351”.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów projektu „Budowa ul. Leśnej w dz. 143 w m. Załom, Gmina Goleniów”.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu „Transgraniczny Festiwal Kultury i Sztuki Euroregionu Pomerania. Remont, modernizacja i wyposażenie Rampy Kolejowej w Goleniowie, Amfiteatru Miejskiego w Stargardzie i budynku przy Zamku w Bröellin wraz z dostosowaniem obiektów do nowych funkcji użytkowych”.
 15. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017- 2025.
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.
 19. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
 20. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 21. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady.
 23. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.