Dzisiaj jest: 9 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXXI Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 31 maja 2017 - 11:00

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 26 kwietnia 2017 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
 5. Informacje dotyczące reformy gospodarki wodnej - projektu ustawy Prawo Wodne.
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Goleniów za 2016 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/553/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Aktywna integracja w Gminie Goleniów” nr RPZP.07.01.00-32-K414/17 złożonego w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K414/17 dla osi priorytetowej VII - „Wyłączenie społeczne”, Działania 7.1 - „Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła parafialnego w miejscowości Mosty p.w. Matki Bożej Gromnicznej.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła filialnego w miejscowości Podańsko p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy i miasta Goleniów na lata 2017-2021”.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia nieruchomości zabudowanych remizami strażackimi w Krępsku, Lubczynie i Mostach.
 14. Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji do opracowania zmian w uchwałach dotyczących pracy Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji do opracowania zmian w uchwałach dotyczących pracy Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 - dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej”.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Goleniowie w obrębie ewidencyjnym nr 11 przy ul. Bocznej.
 18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów.
 19. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego pn. „Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I”.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025.
 22. Projekt uchwały w sprawie Karty Samorządności.
 23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie.
 24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
 25. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
 26. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 27. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 28. Informacje Przewodniczącego Rady.
 29. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.