Dzisiaj jest: 21 Sierpnia 2019 roku    |    Imieniny: Joanna, Kazimiera, Franciszek
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXX Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 26 kwietnia 2017 - 11:00

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 29 marca 2017 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2016 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2016.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie za rok 2016.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2016.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie za rok 2016 wraz z informacją z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2016 i wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi wzdłuż Kanału Jankowskiego w Łozienicy.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg - ulice S. Starzyńskiego, Rumiankowa, Miętowa i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica - Goleniowski Park Przemysłowy.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowych nazw ulic „Leśny Świt” i „Klonowa” w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniów.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025.
 17. Projekt stanowiska w sprawie wyznaczenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 18. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
 19. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 20. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 21. Informacje Przewodniczącego Rady.
 22. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.