Dzisiaj jest: 9 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXIX Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 29 marca 2017 - 11:00

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 08 lutego 2017 r.
 4. Harmonogram zadań inwestycyjnych przyjętych do budżetu Gminy Goleniów na 2017 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2017 rok.
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2017 rok”.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów.
 10. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów.
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Żółwia Błoć.
 12. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego pn. „Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I”.
 13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów.
 14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów.
 15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów.
 16. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 17. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych na bulwarach wzdłuż rzeki Ina w Goleniowie.
 18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta i Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 19. Projekt uchwały w sprawie pierwszeństwa nabywania lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży.
 20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
 21. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Goleniów.
 22. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025.
 24. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2017 i 2018 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego.
 25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Goleniowie.
 26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 16.11.2016 r.
 27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
 28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie.
 29. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
 30. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
 31. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 32. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 33. Informacje Przewodniczącego Rady.
 34. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.