Dzisiaj jest: 9 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXVIII Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 08 lutego 2017 - 11:00

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXVII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 21 grudnia 2016 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2017 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej w Danowie.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2021 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów.
 13. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie nieprawidłowo sporządzonego Porozumienia.
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Goleniów.
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niewywiązywanie się przez Burmistrza Gminy Goleniów z ustawowego obowiązku ochrony danych osobowych.
 18. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
 19. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 20. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 21. Informacje Przewodniczącego Rady.
 22. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.