Dzisiaj jest: 15 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXVI Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 30 listopada 2016 - 11:00

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Wręczenie Honorowych Odznak Gryfa Zachodniopomorskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXV sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 26 października 2016 r.
 5. Informacja o stanie realizacji gminnych inwestycji przyjętych do budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2017 rok”.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na lata 2017-2021”.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/222/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Goleniów na lata 2016-2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Goleniów.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Uroczysko Święta im. prof. M. Jasnowskiego”.
 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszanka”.
 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Goleniów o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w obszarze Gminy Goleniów.
 14. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Miękowo i Białuń.
 15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Miękowo i Białuń.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S6.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025.
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Goleniów.
 20. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
 21. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 22. Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.
 23. Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.
 24. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.