Dzisiaj jest: 15 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXV Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 26 października 2016 - 11:00
Czas trwania: 1 godzina

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Podziękowania za osiągnięte sukcesy sportowe.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 14 września 2016 r. oraz protokołu z posiedzenia XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 14 października 2016 r.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2015-2016 i stopnia realizacji zadań strategicznych.
 6. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów na lata 2010-2025.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnianie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Goleniów”.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Kliniska Wielkie.
 14. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025.
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2017.
 18. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów.
 20. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
 21. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 22. Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.
 23. Informacje dotyczące analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 24. Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.
 25. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.