Dzisiaj jest: 9 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXIII Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 14 września 2016 - 11:00
Czas trwania: 1 godzina

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2016 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 13 maja 2016 r. oraz protokołu z posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 29 czerwca 2016 r.
 4. Sprawozdanie odnośnie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleniów za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji udziału Gminy Goleniów, jako partnera przy dofinansowaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu Zielonych Inwestycji GIS z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 10. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu edukacyjnego „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu działania w strefie Meandry Iny”.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowych nazw ulic Bukowa i Cisowa we wsi Krępsko.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody za nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Dworcowej, przejmowanej od Polskich Kolei Państwowych S.A.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości usytuowanej w Goleniowie przy ulicy Konstytucji 3 Maja 26.
 17. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody daglezji zielonej, rosnącej na terenie działki nr 326 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie.
 18. Projekt uchwały w sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie.
 19. Projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
 20. Projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Gminy Goleniów jako właściciela nieruchomości Targowisko Miejskie w Goleniowie.
 21. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
 22. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 23. Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.
 24. Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.
 25. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.