Dzisiaj jest: 15 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXII Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 29 czerwca 2016 - 11:00

Porządek obrad Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 25 maja 2016 r.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz gospodarowania mieniem gminnym w roku 2015 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów z tego tytułu.
  1. Opinie merytorycznych Komisji Rady odnośnie sprawozdania Burmistrza Gminy z realizacji budżetu i gospodarowania mieniem gminnym oraz sprawozdania finansowego.
  2. Wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
  4. Dyskusja.
  5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2015 rok.
  6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Goleniów w 2015 roku.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła filialnego w miejscowości Podańsko p.w. św. Stanisława Kostki.
 7. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren działki nr 34/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Łozienica.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Jodłowej.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Szarych Szeregów 14, na rzecz Skarbu Państwa.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/190/16 z dnia 24.02.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Dworcowej 1 a, nabywanej od Polskich Kolei Państwowych S.A.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w gminie Goleniów.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
 14. Projekt uchwały w sprawie usunięcia symboli komunistycznych znajdujących się w przestrzeni miejskiej Goleniowa.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025.
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Goleniów.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niewydania przez Burmistrza Gminy Goleniów pisemnego zarządzenia.
 20. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
 21. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 22. Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.
 23. Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.
 24. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.