Dzisiaj jest: 9 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXI Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 25 maja 2016 - 11:00

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 r.
 4. Informacja dotycząca pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w Gminie Goleniów.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Goleniów za 2015 rok.
 8. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie ewidencyjnym nr 11 przy ul. Bocznej.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goleniów.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025.
 12. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
 13. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
 14. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 15. Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.
 16. Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.
 17. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.