Dzisiaj jest: 16 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Albina, Zdzisław
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XVIII Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 30 marca 2016 - 11:00

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 24 lutego 2016 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2016 na terenie Gminy Goleniów.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2016 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Rurzycy.
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Budnie nr 35.
 11. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Lubczyna, przeznaczonej pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom: Jaśminowa i Różana, położonym w obrębie nr 3 miasta Goleniów.
 13. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego, rosnącego na terenie działki nr 364 w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie.
 14. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody daglezji zielonej, rosnącej na terenie działki nr 30/4 położonej w obrębie geodezyjnym Krzewno.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025.
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa wsi Komarowo.
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nieudostępnienia dokumentów z zakresu informacji publicznej.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2016-2019.
 20. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
 21. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 22. Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.
 23. Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.
 24. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.