Dzisiaj jest: 15 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XVI Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 27 stycznia 2016 - 10:00

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XV sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 21 grudnia 2015 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, którego organem prowadzącym jest Gmina Goleniów.
 7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Maszewo w kosztach jego utrzymania.
 8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Nowogard w kosztach jego utrzymania.
 9. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Osina w kosztach jego utrzymania.
 10. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Przybiernów w kosztach jego utrzymania.
 11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Stepnica w kosztach jego utrzymania.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany granicy Gminy Goleniów.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica.
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025.
 17. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Goleniów.
 18. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2016 rok.
 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej uchwały Nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 9 września 2015 r.
 21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych przez Burmistrza Gminy Goleniów.
 22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na przekroczenie przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.
 23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie nadużywania flagi Unii Europejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie oraz w Gminie Goleniów.
 24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej braku realizacji przez Burmistrza Gminy Goleniów złożonych wniosków.
 25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej komercyjnego wykorzystywania majątku gminnego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.
 26. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
 27. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 28. Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.
 29. Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.
 30. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.