Dzisiaj jest: 9 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XIII Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 28 października 2015 - 10:00

Porządek obrad Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 09 września 2015 r.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2014-2015 i stopnia realizacji zadań strategicznych.
 5. Prezentacja Stowarzyszenia „Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood & Brass Band” w związku z 10-leciem działalności.
 6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/69/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności na nieruchomości położonej w Kliniskach, przejmowanej od Polskich Kolei Państwowych S.A.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/528/14 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności na nieruchomościach położonych w Goleniowie, przejmowanych od Polskich Kolei Państwowych S.A.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości lokalowej, znajdującej się w budynku o oznaczeniu adresowym Żółwia Błoć 26.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich położonych w Goleniowie.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2016.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Goleniów.
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.
 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.
 21. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2016-2019:
  1. opinia Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2016-2019;
  2. dyskusja;
  3. wybory ławników przeprowadzone w głosowaniu tajnym;
  4. uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2016-2019.
 22. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
 23. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 24. Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.
 25. Informacje dotyczące analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 26. Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.
 27. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.