Dzisiaj jest: 9 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XI Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 09 września 2015 - 10:00

Porządek obrad Rady Miejskiej

Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
Odczytanie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 27 maja 2015 r. oraz X sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r.
Przedstawienie koncepcji budowy Centrum Komunikacyjnego wraz z Centrum Kultury w Goleniowie.
Sprawozdanie odnośnie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleniów, planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej po I półroczu 2015 r.
Interpelacje radnych i wolne wnioski.
Projekt uchwały w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu gminy Goleniów.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracelum sosnowskyi) na terenie gminy Goleniów.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
Projekt uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i/lub słabowidzących uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów”.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Goleniów a Gminą Miastem Szczecin dotyczącego zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi - ulicy Kleeberga w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej”.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta i Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi publicznej na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych (odcinek drogi nr 4120Z : Żdżary - Goleniów).
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025.
Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w związku z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lubczynie.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe i biurokratyczne załatwianie przez Burmistrza Gminy Goleniów sprawy.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wywozu i zagospodarowywania odpadów przez Gminę Goleniów.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej.
Projekt stanowiska w sprawie skargi dotyczącej działalności radnego Rady Miejskiej w Goleniowie.
Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.
Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.
Zamknięcie obrad sesji.Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.