Dzisiaj jest: 3 Lutego 2023 roku    |    Imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'LVII Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 25 stycznia 2023 - 10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia LVI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 21 grudnia 2022 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2023-2027.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych i niepublicznych przedszkoli niebędących przedszkolami publicznymi oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Goleniów.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy „Jarzębinowa” w miejscowości Białuń.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej w Załomiu przy ulicy Polnej.
 10. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/267/20 Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028.
 14. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją nowych sieci wodno-kanalizacyjnych.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2023 rok.
 16. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2023 rok.
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 października 2022 r.
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 listopada 2022 r.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 października 2022 r.
 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 12 stycznia 2023 r.
 21. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewody Zachodniopomorskiego.
 22. Interpelacje radnych i zapytania.
 23. Wolne wnioski.
 24. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 25. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 26. Informacje Przewodniczącego Rady.
 27. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.