Dzisiaj jest: 23 Września 2021 roku    |    Imieniny: Tekla, Bogusław
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XIX Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 27 maja 2020 - 11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 29 kwietnia 2020 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goleniów na lata 2020-2025".
 5. Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2020 rok”.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 za 2019 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
 13. Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie w 2019 roku.
 14. Sprawozdanie z działalności Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2019.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
 16. Projekt uchwały w sprawie nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
 17. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
 18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu „Zarządzanie miastem podczas pandemii na przykładzie miast Goleniów i Greifswald”.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren węzła gazowniczego w Imnie.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza komunalnego w Goleniowie.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. (uchylający uchwałę Nr XVIII/229/20).
 22. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.
 23. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2020 roku.
 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej.
 25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Goleniów.
 26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Goleniów.
 27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Redakcję goleniow.net.pl.
 28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie.
 29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów na sposób załatwienia wniosku z dnia 25 listopada 2019 r. złożonego do Burmistrza Gminy Goleniów.
 30. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXIV/431/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie obrony cywilnej.
 31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w części dotyczącej systematycznej wycinki drzew tj. działalności o charakterze przestępczym, szczególnie dla osób chorych na drogi oddechowe, układ krążenia i w podeszłym wieku.
 32. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w części dotyczącej pełnienie przez Burmistrza Gminy Goleniów funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy Goleniów.
 33. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
 34. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącą stwarzania umyślnego zagrożenia dla życia i zdrowia skarżącego w zakresie dotyczącym stanu technicznego chodników na ul. Kopernika od skrzyżowania z ulicami Kasprowicza i Drzymały.
 35. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie.
 36. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
 37. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie.
 38. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
 39. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie.
 40. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
 41. Interpelacje radnych i zapytania.
 42. Wolne wnioski.
 43. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 44. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 45. Informacje Przewodniczącego Rady.
 46. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.