Dzisiaj jest: 29 Maja 2020 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

sortowanie smieci

Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XI Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 28 sierpnia 2019 - 11:00

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2019 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Udekorowanie sztandaru Gminy Goleniów Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia X sesji Rady Miejskiej odbytej w dniach 26 i 28 czerwca 2019 r.
 5. Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/270/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza komunalnego w Goleniowie.
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren węzła gazowniczego w Imnie.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/81/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Goleniowie z dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Załom.
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy „Fiołkowa” w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów.
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Goleniowie.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych wytypowanych do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów.
 14. Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Goleniów.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047.
 17. Projekt uchwały w sprawie pozostawienie bez rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2019 r.
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie.
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi na radną Rady Miejskiej w Goleniowie.
 20. Interpelacje radnych i zapytania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 23. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 24. Informacje Przewodniczącego Rady.
 25. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.