Dzisiaj jest: 16 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Albina, Zdzisław
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'VIII Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 24 kwietnia 2019 - 11:00

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 24 kwietnia 2019 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia VII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 27 marca 2019 r.
 4. Przedstawienie przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Goleniów.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie w 2018 roku.
 9. Sprawozdanie z działalności Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2018.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 za 2018 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie.
 13. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od placu zabaw, wzdłuż ul. Szczecińskiej do skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą w Kliniskach Wielkich (działka nr 103/6 obręb Kliniska Wielkie).
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont witraży kościoła parafialnego p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Borzysławcu.
 15. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła filialnego p.w. Przenajświętszej Trójcy w Miękowie.
 16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na opracowanie projektu budowlanego na remont kościoła filialnego p.w. Opieki św. Józefa w Stawnie.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów na niepodejmowanie działań w sprawie rozwiązania problemu dostępu do wody zdatnej do spożycia.
 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nienależytego nadzoru nad realizacją Zarządzenia nr 129/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Goleniowa.
 21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie.
 22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów.
 23. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
 24. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
 25. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 26. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 27. Informacje Przewodniczącego Rady.
 28. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.