Dzisiaj jest: 11 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Waldemar, Damazy
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'VII Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 27 marca 2019 - 11:00

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia VI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 27 lutego 2019 r.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Goleniów w 2018 roku.
 5. Informacja o działaniach Straży Miejskiej w Goleniowie w 2018 roku wraz z informacją o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego Goleniowa.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie oraz Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Goleniowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Goleniów darowizny nieruchomości.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w gminie Goleniów.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowych nazw ulic „Wiosenna” i „Słoneczna” w miejscowości Podańsko.
 15. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu.
 16. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Goleniów oraz określenia sezonu kąpielowego.
 18. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa chodników w ciągu drogi publicznej nr 4101 Z w miejscowości Rurzyca”.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów.
 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Goleniowie.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie.
 22. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
 23. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 24. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 25. Informacje Przewodniczącego Rady.
 26. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.