Dzisiaj jest: 21 Sierpnia 2019 roku    |    Imieniny: Joanna, Kazimiera, Franciszek
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XLVIII Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 10 października 2018 - 11:00
Czas trwania: 3 godziny

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLVI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 05 września 2018 r. oraz protokołu z posiedzenia XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 27 września 2018 r.
 4. Informacja o działalności Rady Miejskiej w Goleniowie w VII kadencji.
 5. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleniów, planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej po I półrocze 2018 r.
 6. Projekty uchwał w sprawie:
  1. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów;
  2. przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019;
  3. zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów;
  4. uchwalenia Statutu Gminy Goleniów;
  5. zmian budżetu gminy na 2018 r.;
  6. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047;
  7. podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie;
  8. przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej powołania osób na stanowisko sekretarza i inspektora ds. organizacyjnych bez przeprowadzenia konkursu;
  9. umorzenia postępowania skargowego;
  10. zmiany uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2018 r.
 7. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
 8. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 9. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady.
 11. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.