Dzisiaj jest: 9 Grudnia 2019 roku    |    Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XLI Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 28 marca 2018 - 11:00

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 13 lutego 2018 r. oraz protokołu z posiedzenia XL sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 28 lutego 2018 r.
 4. Harmonogram zadań inwestycyjnych przyjętych do budżetu Gminy Goleniów na 2018 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 4 w Goleniowie.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku na utworzenie prywatnego ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt, położonego w obrębie działki numer 221/21 obręb geodezyjny Załom, przy ulicy Parkowej 3.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2018 rok”.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2018 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy „Jaśminowa” we wsi Białuń.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/484/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28.02.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty.
 12. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Goleniów.
 14. Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym przy ulicy Spacerowej w Goleniowie.
 15. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Goleniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2025.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2017 i 2018 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.
 20. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
 21. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 22. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 23. Informacje Przewodniczącego Rady.
 24. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.