Dzisiaj jest: 21 Sierpnia 2019 roku    |    Imieniny: Joanna, Kazimiera, Franciszek
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'XXXV Sesja Rady Miejskiej' Print
  Sesja Rady Miejskiej
Data: środa, 25 października 2017 - 11:00

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Wręczenie Honorowych Odznak Gryfa Zachodniopomorskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXIV sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 13 września 2017 r.
 5. Informacja nt. funkcjonowania Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2016-17 oraz raport z monitoringu Strategii Rozwoju Systemu Edukacji w Gminie Goleniów na lata 2009-2018.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Goleniów.
 8. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Goleniów prowadzenia zarządu ulic powiatowych na terenie miasta Goleniów oraz sposobu prowadzenia inwestycji przez Gminę na drogach powiatowych na terenie Gminy Goleniów.
 9. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą „Przebudowa ul. Puszkina i ul. Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goleniowie”.
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy „Oliwkowej” we wsi Krępsko.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Odrodzenia w Goleniowie.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niezabezpieczenia przejścia pieszych.
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej organizacji ruchu przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej ponownego rozpatrzenia skargi z dnia 31 maja 2016 r.
 18. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
 19. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 20. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 21. Informacje dotyczące analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady.
 23. Zamknięcie obrad sesji.


Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.