Dzisiaj jest: 18 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Piotr, Małgorzata

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

środa, 14 października 2020 08:31

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały

Nadzór prawny Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/299/20 z 9 września 2020 r., która upoważniała, a de facto zobowiązywała Burmistrza Gminy Goleniów do przejęcia od Lasów Państwowych terenu boiska piłkarskiego w Kliniskach w zamian za inne, należące do gminy grunty.

Projekt uchwały, uznanej przez wojewodę za nieważną, przygotował klub radnych Ruchu Miejskiego, tj. Łukasz Mituła (przewodniczący Komisji Rewizyjnej – organu kontrolnego Rady Miejskiej), Marcin Gręblicki i Mariusz Skakuj. Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej został on przyjęty przez gminnych radnych.

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda uznaje całą uchwałę za nieważną, gdyż „rada gminy nie może wkraczać w zakres kompetencji przysługujących wójtowi z mocy ustawy, a zwłaszcza nakazywać mu ściśle określonego sposobu załatwienia konkretnej sprawy”.

Prawnicy wojewody przeanalizowali gminne prawodawstwo i stwierdzili, że Rada Miejska „uchwałą nr XXXVIII/481/10 z dnia 10 lutego 2010 r. ‘w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu’ dokonała określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, wskazując w jej par.2 pkt.1 lit b, że ‘gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Gminy, który w szczególności decyduje o nabyciu nieruchomości, w tym o nabyciu nieruchomości w zamian za nieruchomość stanowiącą własność Gminy’. W taki sposób Rada pozbawiła się prawa do wyrażania indywidualnej zgody na dokonanie tego typu czynności, zaś podmiotem wyłącznie władnym do podjęcia decyzji w sprawie zamiany nieruchomości jest Burmistrz Gminy Goleniów. Podejmując zatem uchwałę nr XXIII/299/20 z dnia 9 września 2020 r. (…) Rada Miejska w Goleniowie przekroczyła zakres swoich kompetencji prawodawczych”.

Wojewoda dopatrzył się też nieprawidłowości w innej uchwale przyjętej na wniosek grupy radnych 9 września 2020 r., nr XXIII/298/20 w sprawie przeprowadzenia audytu w PGK Sp. z o.o. w Goleniowie. Stwierdził nieważność punktu 2, zobowiązującego Burmistrza Gminy Goleniów do przedstawienia Radzie Miejskiej wyników audytu w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały, tj. do 9 grudnia br. Wojewoda stwierdził, że „Rada Miejska w Goleniowie nie może zobowiązać Burmistrza Gminy Goleniów do wykonania konkretnych czynności i podjęcia określonych działań, gdyż byłoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze. Pomiędzy Radą a Burmistrzem nie istnieje stan podporządkowania instancyjnego, w związku z czym organ stanowiący nie jest upoważniony do wydawania poleceń bądź nakazów załatwiania sprawy w określony przez siebie sposób (w określonym terminie).”

Oba rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody mogą zostać zaskarżone przez Radę Miejską do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.