Dzisiaj jest: 28 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Walery, Radomir, Karol
Rozstrzygnięcia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Goleniów na okres zimy 2009/2010 - usługi uzupełniające

Informuję, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zadanie pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych: tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów znajdujących się w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, który brzmi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę świetlicy wiejskiej w Stawnie, gmina Goleniów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni ulic Szarych Szeregów, Konstytucji 3-go Maja, Sportowa w Goleniowie – etap I

Informuję, że dokonano wyboru Wykonawcy na zadania pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Stawnie, gmina Goleniów".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wycinkę oraz pielęgnację drzew na terenie miasta i gminy Goleniów

Informuję, że dokonano wyboru Wykonawcy na zadanie p.n.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni ulic Szarych Szeregów, Konstytucji 3-go Maja, Sportowa w Goleniowe – I etap”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Goleniów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną w Goleniowskim Parku Przemysłowym – ul. Boczna i Produkcyjna

Informuję, iż postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Zarządzanie i administrowanie budynkami oraz lokalami stanowiącymi własność Gminy Goleniów” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.
W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, w której podana cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Informuję, że dokonano wyboru Wykonawcy na zadanie p.n.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną w Goleniowskim Parku Przemysłowym – ul. Boczna i Produkcyjna”

Informuję, że dokonano wyboru Wykonawcy na zadanie p.n.: „Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie miasta i gminy Goleniów”

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zadanie pn.: „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, podpiwniczonego z instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, cieplnej i elektrycznej oraz drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi zlokalizowanych na działkach nr 243/13 i 243/14 obręb geodezyjny nr 5 w Goleniowie, a także zjazdu z drogi powiatowej – działki nr 239 stanowiącej ul. Króla Władysława Jagiełły do działki 243/14 obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów oraz usunięcie 3 sztuk drzew gatunku klon jesionolistny ”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na oszacowanie 8 nieruchomości, położonych przy wybudowanej w 2009 roku drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Mikołajczyka w Goleniowie, w celu określenia wzrostu ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie podziału nieruchomości stanowiącej działkę numer 342/1 o powierzchni 0,0300 ha oraz działkę numer 342/23 o powierzchni 0,0469 ha położonych w obrębie numer 5 miasta Goleniów przy ulicy Konstytucji 3 Maja 21

Aktualne rozstrzygmnięcia znajdują sie na stronie www.bip.goleniow.pl w zakładce zamówienia publiczne

Poniższa strona jest stroną archiwalną

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę oświetlenia ulicznego na Osiedlu Helenów w Goleniowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Komarowo, gmina Goleniów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnówko, gmina Goleniów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę oświetlenia ulicy Kleeberga w Goleniowie

Rozstrzygnięcie postępowania
Zamawiający : Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. W. Witosa 7, 72-100 Goleniów informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej”

Informuję, że dokonano wyboru Wykonawcy na zadania pod nazwą „Oszacowanie 8 nieruchomości, położonych przy wybudowanej w 2009 roku drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Mikołajczyka w Goleniowie, w celu określenia wzrostu ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu”

Informuję, że dokonano wyboru Wykonawcy na zadania pod nazwą „Wykonanie podziału nieruchomości stanowiącej działkę numer 342/1 o powierzchni 0,0300 ha oraz działkę numer 342/23 o powierzchni 0,0469 ha położonych w obrębie numer 5 miasta Goleniów przy ulicy Konstytucji 3 Maja 21”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę oświetlenia ulicy Turystycznej w miejscowości Czarna Łąka , gmina Goleniów

Strona 1 z 4

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.