Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2023 roku    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
Kategoria ukryta

Zapraszamy do zapoznania się fotogalerią z przebiegu prac remontowych.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisach gminy Goleniów nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Zebrane cookies przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Biura. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Ustawienia dotyczące cookies możesz zawsze zmienić w swojej przeglądarce.

wsparcie seniorow

 1. Z projektu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Goleniów, którzy ukończyli 70. rok życia, (z wyłączeniem punktu 10) zwłaszcza osoby samotne, o niskich dochodach, przewlekle chore i/lub niepełnosprawne.
 2. Cel podroży, dojazd:
  1. do urzędu,
  2. na cmentarz,
  3. do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę (na badania, wizytę specjalistyczną),
  4. nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące sytuacji nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia,
  5. nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące Podstawowej Opieki Zdrowotnej (możliwość korzystania z wizyt domowych lekarza rodzinnego).
 3. Zgłoszenia i odwołania przejazdów odbywają się za pośrednictwem dyspozytorów korporacji/firmy przewozowej pod numerem telefonu 22 439 00 55.
 4. Zgłoszenie potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam senior/beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.
 5. Zgłoszenia przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni robocze do godz. 20.00 przed planowanym terminem przejazdu i maksymalnie 30 dni przed planowanym terminem.
 6. Odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego zlecenie.
 7. Przypomnienie o planowanym kursie: 24 godziny przed planowanym kursem do beneficjenta będzie dzwonił dyspozytor taxi z informacją przypominającą dzień i godzinę kursu.
 8. W przypadku zmiany dnia kursu następuje anulowanie i przyjęcie nowego zgłoszenia.
 9. Seniorzy/beneficjenci mogą w trakcie realizacji projektu korzystać z pomocy pełnoletniego opiekuna, który nie ponosi kosztów związanych z przejazdem taksówką, pod warunkiem przekazania tej informacji przy zgłoszeniu usługi. Nie dopuszcza się organizacji przewozów grupowych powyżej 3 osób.
 10. Z przejazdu mogą bezpłatnie korzystać osoby, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki) za wyjątkiem przejazdów leżących. Osoby niepełnosprawne nie muszą spełniać kryterium wiekowego tj. mieć ukończone 70 rok życia. Taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. W transporcie tych osób pomagać będą pracownicy firmy przewozowej. Wsparcie będzie obejmowało pomoc w przemieszczeniu się od drzwi mieszkania/ domu/ placówki do taksówki, wejście i wyjście z taksówki oraz w drodze powrotnej wejście i wyjście z taksówki i podprowadzenie do drzwi. W ramach usługi specjalistycznej, w razie potrzeby, pracownik firmy przewozowej może towarzyszyć osobie niepełnosprawnej w urzędzie, placówce medycznej, na cmentarzu.
 11. Przewozy będą odbywały się 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) po 11 godzin dziennie w godz. 7:00-18:00.
 12. Powroty z kursu maksymalnie do godziny 20:00.
 13. W celu wezwania taxi na powrót senior/beneficjent może umówić się na konkretną godzinę lub musi SAMODZIELNIE zadzwonić do dyspozytora taxi.
 14. Taksówkarz przekaże każdemu seniorowi/beneficjentowi wizytówkę z numerem telefonu do dyspozytora taxi, pod który musi dzwonić żeby ustalić powrót.
 15. Każdy beneficjent projektu potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez taksówkarza. Oświadczenie jest podpisywane przez beneficjenta po każdym ukończonym kursie, tj. po dowiezieniu na miejsce jedno oświadczenia, po odwiezieniu do domu drugie oświadczenie.
 16. Taksówkarz może zaczekać za powrotem beneficjenta projektu, jeżeli wizyta potrwa do 30 minut.
 17. Jedna osoba będzie mogła skorzystać z przejazdów bez ograniczeń ilościowych przez cały okres projektu z uwzględnieniem punktu 19.
 18. Do dyspozycji beneficjentów będą taxi oraz samochód przystosowany do przewozów specjalistycznych (w tym m.in. przewozu osób niepełnosprawnych).
 19. Projekt będzie realizowany od dnia 03 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. bądź do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na to zadanie.

itaxi

Zadanie pod tytułem "Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów".
Sfinansowano ze środków Gminy Goleniów.
Czas realizacji projektu: 3.07.2020 r. - 31.12.2020 r.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Gminy Goleniów - www.goleniow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak narzędzi kontaktowych w postaci formularza - zapewniono dostęp alternatywny w postaci podania adresów e-mail i telefonów i infolinii
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - powód wyłączenia - część filmów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, dla filmów opublikowanych po wejściu ustawy w życie zapewniono dostęp alternatywny w postaci napisów

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Roszatycka-Krause, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 46 98 2381. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Do budynku prowadzą 4 wejścia od Placu Lotników oznaczone literami A, B, C i D:

 • wejście A jest wejściem głównym
  wejscie A
 • wejście B (od strony Biura Rady Miejskiej) przeznaczone jest dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie i innych osób spoza urzędu, zaproszonych na organizowane spotkania i konferencje
  wejscie B
 • wejście C (od strony Urzędu Stanu Cywilnego) przeznaczone dla obsługi interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
  wejscie C
 • wejście D (od strony Straży Miejskiej) przeznaczone dla interesantów Straży Miejskiej, dla osób kierowanych do prac społecznie użytecznych oraz zaopatrzenia.
  wejscie D

Po prawej stronie od schodów do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Wejście A do budynku zabezpieczone jest drzwiami wewnętrzymi, przez które może przejechać osoba na wózku. Strefa Obsługi Interesanta wraz Biurem Obsługi Interesanta znajduje się na wprost wejścia A. Dla interesantów, w tym osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Dostęp do pomieszczeń na na niskim parterze oraz wyższych piętrach zabezpieczony jest drzwiami szklanymi otwieranymi za pomocą breloków zbliżeniowych dostępnych dla pracowników Urzędu. W budynku znajduje się winda. Wejście do windy na parterze zabezpieczone jest zamkiem cyfrowym otwieranym za pomocą breloków zbliżeniowych dostępnych dla pracowników Urzędu.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na niskim parterze, na końcu korytarza na lewo od windy. Z uwagi na elektroniczne zabezpieczenie windy na parterze, osoba niepełnosprawna może skontaktować się z pracownikiem Urzędu w celu umożliwienia zjechania windą na poziom, na którym znajduje się toaleta.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdujące się po lewej stronie od schodów, w pobliżu podjazdu dla wózków.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

---- 

Oświadczenie zmodyfikowano dnia: 2021-09-01 

Zmiana dotyczy: zmiana osoby na stanowisku Koordynator ds. dostępności.

Koordynator ds. dostępności Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmiot publiczny do dnia 30 września 2020 r. zobowiązany jest do powołania w swojej jednostce koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Zarządzeniem nr 185/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie do pełnienia tej funkcji została wyznaczona Agnieszka Roszatycka-Krause

Kontakt:
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, pok.015
tel. 91 46 98 238,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacja o braku dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo złożyć do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie informację o braku dostępności architektonicznej (w zakresie lokalizacji siedzib Urzędu) lub informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczeniu usług przez Urząd), o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3.

Dostęp do pełnej treści aktów prawnych wskazanych powyżej:

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001062/O/D20201062.pdf)
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000573/O/D20210573.pdf)
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824). (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001824/O/D20171824.pdf)

 

Wniosek o zapewnienie dostępności

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem;
jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienia dostępności dotyczące działalności Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie można składać w następujący sposób:

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach otwarcia Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
 • wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres: Koordynatora do spraw dostępności: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub sekretariatu Urzędu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • wysłać poprzez ePUAP

Wnioski rozpatrywane są przez koordynatora ds. dostępności.

Załączniki:

docxWniosek o zapewnienie dostępności - wersja edytowalna w formacie docx

pdfWniosek o zapewnienie dostępności - wersja do wydruku w formacie PDF

 

Skarga na brak zapewnienia dostępności

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.