Dzisiaj jest: 20 Marca 2018 roku    |    Imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol

Prośba o złożenie oferty na zadanie p.n.: „Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem”

Gmina Goleniów z siedzibą w Goleniowie przy Pl. Lotników 1, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na zadanie p.n.: „Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem”.


Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020:

  • oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2. Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej.
  • oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5 Komputery osobiste.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

  • 2 szt. laptopów;
  • 2 szt. oprogramowania do laptopów.

Do pobrania:

docZaproszenie do złożenia oferty,
docZałącznik nr 1 - formularz ofertowy,
docZałącznik nr 2 - wzór umowy.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl