Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2022 roku    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert

Społeczna Rada Kultury

Społeczna Rada Kultury jest społecznym organem o charakterze doradczo-opiniodawczym, służącym rozwojowi kultury i wspierania inicjatyw realizowanych na terenie Gminy Goleniów.

Do zadań Rady Kultury należy w szczególności:

 • Inicjowanie i wspieranie rozwoju kultury i sztuki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju;
 • Rozpoznawanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Goleniów;
 • Opiniowanie i wspieranie inicjatyw promujących i integrujących działalność kulturalną;
 • Wspieranie i aktywizacja środowisk twórczych z terenu Gminy Goleniów;
 • Promowanie twórców indywidualnych oraz przedstawicieli amatorskich ruchów artystycznych z terenu Gminy Goleniów;
 • Wydawanie opinii w sprawie przyznawania lub wstrzymania stypendiów artystycznych w Gminie Goleniów.

Rada została utworzona na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów (Nr 186/2007 z 16 sierpnia 2007 r.). W zarządzeniu tym zostały określone wytyczne dotyczące składu i zasad powoływania członków Rady oraz regulamin jej działania.

pdfZarządzenie Nr 152/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Społecznej Rady Kultury oraz ustalenia regulaminu jej działania.

pdfRegulamin działania Społecznej Rady Kultury

pdfZarządzenie Nr 186/2007 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Społecznej Rady Kultury oraz ustalenia regulaminu jej działania.

pdfRegulamin działania Społecznej Rady Kultury - uchylony Zarządzeniem Nr 152/2011

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.