Dzisiaj jest: 19 Kwietnia 2021 roku    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

piątek, 25 października 2013 13:15

Władze PKPS bez zmian

24 października 2013 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) w Goleniowie. Podsumowana została 4-letnia kadencja ustępujących władz tej organizacji oraz wybrano nowy zarząd i delegatów na Zjazd Okręgowy w Szczecinie.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego PKPS złożył prezes Stanisław Praszczyk. Jak kilkakrotnie podkreślił, działalność ta sprowadza się przede wszystkim do niesienia pomocy materialnej osobom, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. PKPS pozyskuje odzież i żywność i rozdziela ją między potrzebujących. W trakcie 4-letniej kadencji z pomocy tej charytatywnej organizacji skorzystało ponad 2000 osób z 350 rodzin objętych stałą opieką PKPS. Odzież, meble, sprzęty domowe pochodzą najczęściej od osób prywatnych, natomiast żywność przede wszystkim z Federacji Polskich Banków Żywności (PEAD) oraz z dużych sklepów i od anonimowych darczyńców. Wartość wsparcia rzeczowego udzielonego ubogim wyniosła w okresie 4 lat ponad 3 mln zł. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, przede wszystkim pani Ireny Sobańskiej, która od 16 lat nie szczędzi czasu i trudu, by wspomóc tych, którzy tej pomocy potrzebują. To dzięki takim osobom goleniowski PKPS uznawany jest za najlepszy w okręgu szczecińskim. Wysoko pracę goleniowskiego PKPS ocenił również uczestniczący w walnym zebraniu zastępca burmistrz Henryk Zajko. Osobom, które w szczególny sposób w pracy organizacji się wyróżniły, wręczone zostały listy z podziękowaniami.

Po krótkiej dyskusji, uczestnicy zebrania udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium i przystąpiono do wyborów nowych władz. W skład Zarządu Powiatowego PKPS wybrano 10 osób, prezesem ponownie został Stanisław Praszczyk, a wiceprezesem Jerzy Kowalski (na zdjęciu). Pracami 3-osobowej Komisji Rewizyjnej kierować będzie Danuta Kowalczyk. Goleniowski PKPS na Zjeździe Okręgowym reprezentować będą: Stanisław Praszczyk, Jerzy Kowalski, Roman Latuszek, Henryk Minowski i Robert Ślepaczek.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.