Dzisiaj jest: 5 Marca 2021 roku    |    Imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

telefony covid 2021 02 24

czwartek, 01 marca 2018 09:37

Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice składają wnioski do wybranych przedszkoli i szkół w terminach:

 • rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych od 12 do 30 marca 2018 r.,
 • rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 do 30 marca 2018 r.

Rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych podlegają dzieci, które nie mieszkają w obwodzie danej szkoły. Ważne jest miejsce zamieszkania dziecka, nie zameldowania. Rodzic powinien złożyć w wybranej szkole wypełniony dokument (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej) o nazwie: Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019.
Dzieci mieszkające w obwodzie danej szkoły rodzice zgłaszają do szkoły, wypełniając dokument (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej) o nazwie: Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 oraz Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

Rekrutacji do przedszkola podlegają wszystkie dzieci, których rodzice chcą zapisać do przedszkola. W przedszkolach nie ma podziału na obwody. Rodzic powinien złożyć w wybranym przedszkolu wypełniony dokument (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej) o nazwie: Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019.

Niezbędne druki, uchwała z obwodami szkół oraz zarządzenia dot. terminów rekrutacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektorzy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości w dniu 9 kwietnia 2018 r. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, natomiast w dniu 16 kwietnia 2018 r. - listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do jednostek. Rodzicom dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola/szkoły.

Zgodnie z art.31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Gminy Goleniów, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym dy-rektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola albo publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.