Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2022 roku    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym

sciezka gpp 04

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Tytuł projektu: „Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego „Goleniów”

Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.02.00-32-0001/19-00 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Cel projektu: ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską

Głównym zamierzeniem realizacji inwestycji jest ograniczenie spadku osób korzystających z transportu publicznego w Gminie Goleniów wraz z redukcją gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego, w tym rowerowego i osłabienie intensywności ruchu zmotoryzowanego w kierunku centrum miasta Goleniów.

Zadanie zostało zrealizowane na terenie strefy przemysłowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym i swoim zakresem obejmuję zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki o łącznej długości 3,5 km i szerokości 2,5 m i obejmuje dwa odcinki - wzdłuż ul. Prostej oraz wzdłuż ul. Granitowej.
W ramach tej inwestycji zmodernizowano również przystanki autobusowe wraz z dojściami dla pieszych. Nawierzchnia ścieżki na terenie parku przemysłowego została wykonana z kostki betonowej, natomiast wzdłuż ul. Granitowej z masy bitumicznej, cała trasa ścieżki jest oświetlona.

Wykonawcą robót byłą firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur z siedzibą w Łozienicy przy ul. Prostej 26.

Wartość projektu: 4.580.000.

Termin zakończenia robót: 07 lipca 2021 r.

Zadanie otrzymało dofinansowane do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

stopka sciezka gpp

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.