Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena

Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym

Przepompownia wód drenażowych i deszczowych Przepompownia wód drenażowych i deszczowych

Dofinansowanie

W dniu 30 grudnia 2010 roku Gmina Goleniów podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 –2013.

W/w inwestycja polega na budowie zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z obiektami towarzyszącymi rurociągiem tłocznym prowadzonym wzdłuż drogi powiatowej Nr 0704Z oraz Nr 0706Z do miejscowości Ininka i odprowadzającym wody opadowe do rzeki Iny poprzez wylot usytuowany w km 9 +925.

System odwodnienia będzie zapewniał odbiór wód deszczowych z północno - zachodniego obszaru Goleniowskiego Parku Przemysłowego bez powodowania podtopień nawet przy deszczach wieloletnich pojawiających się raz na 10 lub więcej lat.

Na wykonanie w/w zadnia została podpisana w dniu 1 czerwca 2011 roku umowa z Wykonawcą Robót tj. Konsorcjum:

1. MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z siedzibą w Szczecinie reprezentowane przez Henryka Mazura – lidera konsorcjum

2. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MAZUR Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – partner konsorcjum.
Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zadanie za kwotę w wysokości 8 487 824, 57 zł łącznie z podatkiem VAT.

Zakończenie realizacji inwestycji – 31 lipiec 2012 rok.

Funkcję Inżyniera Kontraktu na w/w zadaniu pełni firma Komplet Inwest s.j. z Gorzowa Wielkopolskiego.

Zakres inwestycji obejmuje następujące obiekty :
- Ziemny zbiornik retencyjny wód opadowych składający się z 3 sekcji o łącznej pow. 37800 m^(2) obsługujący zlewnię o pow. ok. 54 ha.
- System drenarski ?180÷113 mm PVC pod dnem zbiornika o łącznej długości L=1228 m
- Pompownię wód deszczowych  z rurociągiem tłocznym ? 400 mm PE o długości L=2958 m
- Pompownię wód drenażowych z rurociągiem tłocznym ? 250mm  PE o długości L= 320 m
- Separatory lamelowe (2 szt.) zapewniające oczyszczenie odprowadzanych wód opadowych
- Komora spadowa (próg wodny ) usytuowany na kanale Janowskim w km 9+980
- Kanał deszczowy grawitacyjny d=0,50m o długości L=260 m
- Wylot do odbiornika –rzeki Iny  w km 9+925
- Droga dojazdowa do zbiornika o nawierzchni asfaltowej  szerokości 6 m  i długości 891 m
- Przepust 2x1600 mm na Kanale Janowski  w km 10+586 pod drogą dojazdową do zbiornika
- Zasilanie energetyczne pompowni
- Przebudowę Kanału Janowskiego  wzdłuż zbiornika retencyjnego  na długości  L= 616 m
- Przebudowę kanału J-1 o długości L= 250 m od ul Prostej do Kanału Janowskiego
- Likwidację istniejącego przepustu  ? 1200 mm usytuowanego na kanale Janowskim

Inwestycja realizowana jest:

- w granicach terenu Goleniowskiego Parku Przemysłowego
- wzdłuż drogi powiatowej  nr 41208 prowadzącej z Goleniowa do miejscowości Ininka
- w granicach miejscowości Ininka
- w granicach użytków zielonych  rozciągających się pomiędzy  m. Ininka i brzegiem rzeki Ina

Cały teren GPP jest zmeliorowany za pomocą rowów melioracyjnych. Są to rowy o szerokości 0,50÷2,00 m i głębokości  0,80÷ 1,50 m  w stosunku do terenu przyległego.
W miejscu, gdzie realizowane są roboty budowlane  na terenie GPP, rozciągają się nieużytki  częściowo porośnięte  drzewami, krzewami  i roślinnością ruderalną.
Od strony drogi Goleniów – Lubczyna do miejscowości Ininka, projektowane przedsięwzięcie (rurociąg tłoczny ? 400 mm PE) będzie budowany w  bezpośrednim sąsiedztwie  istniejącej drogi powiatowej  nr 41208 . Po obydwu  stronach drogi  rozciąga się siedlisko leśne  , gdzie drzewostan tworzy sosna zwyczajna. Pomiędzy krawędziami jezdni  oraz ścianą  drzewostanu leśnego istnieją kilkumetrowe pasy zieleni niskiej, bez drzew i krzewów.  W części środkowej  droga przecina rów  melioracyjny. Od miejscowości Ininka do rzeki Iny projektowana inwestycja przecina użytek zielony.

Postęp robót:

W ramach realizacji zadania wykonywane były roboty w zakresie:
-    budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (studzienki kanalizacyjne systemowe, przepompownia: drenażowa PD1, wód deszczowych PD2, rurociągi tłoczne DN 250 PE, DN 400PE, separator, przepust pod drogą i wylot do rzeki
-    arterii drogowych (usunięcie humusu, korytowanie, podbudowa)
-    zbiornika retencyjnego (niecka zbiornika)
-    zasilanie elektryczne przepompowni (linia napowietrzna 15kV i linia kablowa 0,4kV)
-    tymczasowej organizacji ruchu (demontaż i montaż znaków drogowych i barier ochronnych).

Projekt współfinansowany jest w 36,9009438127% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 1. Gospodarka - Innowacje - Technologie.
Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Dokumentacja fotograficzna ilustrująca stan produkcji i postęp robót.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl