Dzisiaj jest: 17 Stycznia 2021 roku    |    Imieniny: Marian, Jan, Antoni

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

telefony covid 2020 12 21

Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów

 1. Wykonawcą robót była firma Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „MAZUR”, ul. Prosta 26, Łozienica 26, 72-100 Goleniów.
 2. W ramach realizowanej inwestycji wykonano:
  1. branża drogowa: betonowa kostka brukowa z posypką (grafit, szary, czerwony) -4 443,79 m2, krawężniki kamienne - 2 177,66 mb, oporniki kamienne 381,43 mb, obrzeże kamienne 1 427,66 mb, palisada betonowa 127 mb, masa mineralno-asfaltowa - 6 264,19 m2, zieleń,
  2. branża sanitarna (kanalizacja deszczowa): rury żelbetowe (Ø300 – Ø1000) -889,51 mb, rury żeliwne (Ø200) -308,12 mb, studnie rewizyjne -23 szt., studzienki betonowe -42 szt., wpusty ściekowe -42 szt., pompownia wód deszczowych -1 szt.
  3. branża sanitarna (kanalizacja sanitarna): rury kamionkowe (Ø300) -498,66 mb, rury żeliwne (Ø150, Ø200) -166,17 mb, studnie rewizyjne betonowe i PCV -18 szt.,
  4. Branża sanitarna (sieć wodociągowa): rury z żeliwa (Ø80, Ø150) -755,17 mb, rury z PE (Ø40 – Ø50) -85,57 mb, hydranty -7 szt.,
  5. branża teletechniczna: studnia kablowa SKR-2, pokrywa antywłamaniowa - 25 szt., rura RHDPEp 125/7,1 – 2207,11 mb, rura RHDPPEp125/11,4 – 500,00 mb, rura RHDPE 40/3,7 – 2.587,20 mb, złączka równoprzeplotowa – 7 szt., novonet DB7*10x1,0 – 865,00 mb,
  6. branża elektroenergetyczna: oświetlenie - słupy oświetleniowe oprawy -28 szt., kabel oświetleniowy -1 099 mb, rury osłonowe -328 mb, zasilanie przepompowni – 1 kpl., usunięcie kolizji z siecią energetyczną (kabel nr 319 relacji GPZ Goleniów- stacja transformatorowa IKEA, kabel nr 301 relacji stacja transformatorowa „Chemik” nr 3316 do stacji transformatorowej „Szkolna” nr 3947, kabel nr 301 relacji stacja transformatorowa „Chemik” nr 3316 do stacji transformatorowej „STW” nr 3814, kabel nr 303 relacji stacja transformatorowa „Mieszalnia pasz” nr 3689 do stacji transformatorowej „F-ka mebli” nr 3297.
 3. Termin realizacji inwestycji:
  • rozpoczęcie (podpisanie umowy z wykonawcą robót): 14.03.2018 r.
  • zakończenie (podpisanie protokołu końcowego odbioru robót): 16.01.2019 r.
 4. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 8.274,850,44 zł, z tego:
  • 4.774.850,44 zł - Gmina Goleniów
  • 3.500.000,00 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

drogi stopka

Projekt  dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zrównoważony Transport Działanie.5.2. Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.05.02.00-32-0005/17-00 z dnia 22.12.2017 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.