Dzisiaj jest: 21 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie – Gmina Goleniów

1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych. Działanie 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym. Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym.

2. Zadanie realizowane jest w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów w Wydziale Gospodarki Gminnej kierowanego przez Pana Jerzego Wysockiego. Inspektorem prowadzącym zadanie jest Pani Wioleta Danowska .

3.

4.
5. Wykonawcą robót jest firma AARSLEFF Sp. z o. o. z siedzibą przy AL. Wyścigowej 6 w Warszawie za kwotę 6.610.522,43 zł łącznie z podatkiem VAT, reprezentowana przez Panią Marzenę Podciborską.

6. Inżynierem Kontraktu jest Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 119 w Stargardzie Szczecińskim za kwotę 58.425,00 zł łącznie z podatkiem VAT, reprezentowane przez Pana Sławomira Florczaka.

7. Nadzór autorski nad inwestycją jak również Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektowo - Inżynierskie „REDAN” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 69 w Szczecinie za kwotę 19.680,00 zł łącznie z podatkiem VAT, reprezentowane przez Pana Adama Borkowskiego.

8. Zakres robót do realizacji inwestycji obejmuje:

6.1. Rozbiórki i demontaże:
a) rozbiórkę częściową budynku z pokojami gościnnymi, znajdującego się przy nabrzeżu basenu małego
b) rozbiórkę nabrzeży basenu małego i basenu południowego
c) rozbiórkę slipu żelbetowego w basenie małym
d) demontaż stalowych pomostów pływających
e) demontaż żurawia na nabrzeżu w basenie południowym
f) demontaż odnóg cumowniczych (4 szt.)
g) demontaż slipu z krat pomostowych w basenie południowym

6.2. Rozbiórki nabrzeży i prace czerpalne:
a) rozbiórkę nabrzeży w basenie małym i południowym
b) prowadzenie prac czerpalnych w basenie południowym, basenie małym i basenie północnym do uzyskania głębokości technicznej 2,0 m
c) prowadzenie prac czerpalnych na redzie do uzyskania głębokości technicznej 2,5 m

6.3. Remont i przebudowy :
a) remont i przebudowę istniejących nabrzeży w basenie północnym o łącznej długości ok. 155 m,
b) remont i przebudowę istniejącego nabrzeża nasypu kamiennego w basenie północnym oo długości ok. 25,00 m

6.4. Wycinki
a) wycinkę drzew – 8 szt.
b) wycinkę części trzcinowiska


6.5. Budowę i montaż infrastruktury hydrotechnicznej
a) montaż pomostów falochronowych o długości ok. 32,1 m
b) montaż pomostów pływających ciągłych w basenie południowym o długości ok. 95,0 m
c) budowę nabrzeża (skarpa z nasypem kamiennym ) w basenie południowym o długości ok. 34,51 m
d) budowę nabrzeża (skarpa z nasypem kamiennym) w basenie południowym o długości ok. 87,70 m
e) budowa nabrzeża (skarpa z nasypem kamiennym) w basenie małym o długości ok. 40,90 m
f) montaż pomostów pływających ciągłych w basenie małym o długości ok. 97,00 m
g) budowę nabrzeża (skarpa z nasypem kamiennym ) w basenie małym o długości ok. 75,00 m
h) budowę nabrzeża (skarpa z nasypem kamiennym) o długości ok. 22,10 m
i) montaż pomostów falochronowych o długości ok. 180,70 m
j) montaż trapów zejściowych – 5 szt.
k) budowę slipu w konstrukcji żelbetowej o nośności 2,5 t i nachyleniu 15%

6.6. Budowę infrastruktury :
a) budowę i remont sieci wodociągowej do zasilenia postumentów poboru energii elektrycznej i wody
b) budowę sieci hydrantowej
c) budowę sieci elektroenergetycznej do zasilenia postumentów poboru energii elektrycznej i wody
d) budowę instalacji oświetlenia pomostów pływających

6.7. Pozostałe elementy infrastruktury technicznej i ratunkowej :
a) montaż postumentów poboru energii elektrycznej i wody (zestaw gniazd 4x16A + zawór czerpalny wody z wężem 30m + oświetlenie) - 25 szt.
b) montaż jednostronnie barierek ochronnych na falochronie A i N – 212,8 m
c) montaż knag cumowniczych – 120 szt.
d) montaż słupków ratunkowych z wyposażeniem –11 szt.
e) montaż drabinek bezpieczeństwa (wyłazowych) –12 szt.
f) montaż ogrodzenia stalowego systemowego wraz z furtką – ok. 15 mb
g) wykonanie odnóg cumowniczych:
- 6 m – 21 szt.
- 9 m – 13 szt.
- 12 m – 6 szt.

6.8. Zagospodarowanie terenu
a) wykonanie ścieżki żwirowej pomiędzy nabrzeżem K a falochronem N – 53 m2
b) rekultywacja terenu i nawierzchni trawiastej - ok. 135 m2.

6.9. Całkowita ilość miejsc postojowych dla jednostek pływających wynosi 96.

7. Termin podpisania umowy: 07 grudnia 2012 r.

8. Termin przekazania placu budowy: 07 grudnia 2012 r.

9. Termin zakończenia inwestycji: 23 grudnia 2014 roku.

pr-um-ee

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.