Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena

Budowa drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł „Święta” - wiadukt „Lubczyna”

W dniu 18 listopada 2014 r. Gmina Goleniów zawarła z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”, Schemat A „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego”.

W dniu 18 listopada 2014 r. Gmina Goleniów zawarła z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”, Schemat A „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego”.

Wartość dofinansowania w/w zadania stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
W wyniku przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania wybrano firmę STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków.
Termin rozpoczęcia inwestycji - 14.01.2015 r.
Termin zakończenia rozliczenia finansowego z Urzędem Marszałkowskim do dnia 30.11.2015 r.
Funkcję inżyniera kontraktu pełniła firma pod nazwą „Komplet – Inwest” s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażnowska – Niebój, Al. 11 - go Listopada 91K, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski.
Dokumentację projektową na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opracowała firma TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. Pracownia Projektowa w Szczecinie, ul. Cyryla i Metodego 9A, 71 – 541 Szczecin.

Przedmiot zamówienia obejmował:

1. Branżę drogową:

 • bariery ochronne,
 • oznakowanie poziome i pionowe,
 • znaki kilometrowe i hektometrowe,
 • jazdy do gospodarstw i na drogi boczne,
 • droga wspomagająca o długości ok. 2223,60 m,
 • dojazd do miejscowości Domastryjewo,
 • wycinka drzew i krzewów,
 • zdjęcie humusów, 
 • rozbiórka nawierzchni i demontaż pachołków na drodze wojewódzkiej 113.

2. Branżę mostową:

 • budowę mostu o konstrukcji jednoprzęsłowej, wolnopodpartej z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu „T”

3. Branżę sanitarną:

 • budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej obiekt mostowy przez rzekę Inę w ciągu budowy drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł Święta- wiadukt Lubczyna.


Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł ok. 18 mln złotych łącznie z podatkiem VAT.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl