Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2022 roku    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie

main

stopka_dofinansowanie

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Goleniowie

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0010/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Cel projektu: Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W zakres prac objętych podpisaną umową wchodzi:

 1. usługa obejmująca opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dokumentacji projektowej, w szczególności projektu budowlanego oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do uzyskania zgodnie z obowiązującym prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 2. robota budowlana obejmująca swoim zakresem w szczególności:
  • rozbiórkę istniejących obiektów, tj: budynku dworca, budynku mieszkalnego, pawilonu gastronomicznego, kładki dla pieszych nad linią kolejową, rozbiórkę nieczynnego odcinka toru kolejowego o długości 63,00 mb znajdującego się na terenie działki nr 1/26 wraz z wykonaniem zakończenia toru na granicy działki nr 1/27,
  • budowę budynku dworca kolejowo – autobusowego wraz z siedzibą Straży Miejskiej,
  • adaptację budynku gospodarczego na budynek garażowo - magazynowy,
  • przebudowę i budowę zjazdów publicznych,
  • budowę ciągów pieszych, rowerowych, pieszo-jezdnych oraz parkingów wraz z jezdniami manewrowymi,
  • budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym: sieci wod-kan i cieplnej, sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej,
  • zagospodarowania terenu inwestycji z ukształtowaniem terenu,
  • zagospodarowania terenu inwestycji elementami małej architektury takimi jak: kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, donice betonowe, mury oporowe - elementy związane z ukształtowaniem terenu, schody terenowe, poręcze i balustrady, wiaty przystankowe komunikacji miejskiej, elementy identyfikacji wizualnej, posadowienie posągu marszałka Józefa Piłsudskiego w nowej lokalizacji.

Wykonawcą robót jest firma Prime Construction Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Rodakowskiego ½, 71-345 Szczecin

Inżynierem kontraktu na inwestycji jest firma Dom Inżynierski PROMIS S.A., ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin

Zadanie dofinansowanie z EFRR do kwoty w wysokości 14.576.535,47 zł.

Termin rozpoczęcia inwestycji – 05.11.2019 roku
Termin zakończenia inwestycji wraz z rozliczeniem i finansowym – wrzesień 2022 roku

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.