Dzisiaj jest: 4 Lutego 2023 roku    |    Imieniny: Weronika, Mariusz, Andrzej

Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową

IMG 20211117 110737

naglowek dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Tytuł projektu: Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową”

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0002/17-00 z dnia 27 września 2017 r.

Cel projektu: Ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacja miejską

Zasadniczym efektem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektora indywidualnego na terenie aglomeracji szczecińskiej poprzez budowę infrastruktury transportu publicznego.

W ramach realizacji inwestycji powstała następująca infrastruktura:

 1. budynek obsługi podróżnych - powierzchna zabudowy - 146,7 m2, składający się z pomieszczeń: poczekalnia, toaleta męska, damska i dla osób niepełnosprawnych/dla rodziców z dzieckiem, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie na potrzeby firmy obsługującej linie autobusowe. Składające się z pokoju kierowców pomieszczenia socjalnego oraz łazienki.
 2. zatoka autobusowa o nawierzchni betonowej - 1295,05 m2
 3. perony autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej - 273 m2 (3x91m2)
 4. droga manewrowa o nawierzchni przepuszczalnej - 1094,80 m2
 5. miejsca parkingowe ( 60 miejsc , w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni przepuszczalnej - 838,17 m2
 6. przejścia o nawierzchni z kostki betonowej - 79,2 m2
 7. ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej - 258,63 m2
 8. główny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej - 260,4 m2
 9. chodniki o nawierzchni z kostki betonowej - 233,7 m2
 10. zieleń niska, trawniki - 1066,8 m2
 11. zadaszenie peronów - 473 m2
 12. wiaty dla rowerów -18 m2 (2x9m2)
 13. budynek o powierzchni zabudowy - 146,7 m2
 14. oświetlenie terenu - 18 lamp z oprawami Led, wysokość słupów 8m
 15. kamery monitoringu - 7 szt.
 16. przyłącza wodne i kanalizacji sanitarnej
 17. instalacje zewnętrzne: wodna, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, gazowa, teletechniczna oraz telekomunikacyjna.
 18. system kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem elementów chłonnych.

2.2. Osiągnięte wskaźniki rezultatu:

 1. długość wspartej infrastruktury rowerowej - 115 mb
 2. liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych - 1 szt.
 3. liczba utworzonych, zmodernizowanych przystanków autobusowych - 1 szt.
 4. liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” - 1szt.
 5. liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” - 60 szt.
 6. liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”- 3 szt.
 7. liczba wybudowanych obiektów „bikeride” - 1 szt.
 8. liczba stanowiska postojowych w wybudowanych obiektach „bike&ride” - 18 szt.

Wykonawcą robót była firma „ELBUD” Sp. z o.o., ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin
Inżynierem kontraktu na inwestycji była firma: R.D.J. - Projektowanie -Nadzór – Wykonawstwo Robert Andruszko, ul. Dębowa 18b, 72-004 Tanowo

Termin rozpoczęcia inwestycji – 30.12.2019 roku.
Termin zakończenia inwestycji wraz z rozliczeniem i finansowym – 30.11.2021 roku

Zadanie dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 5.583.649,57 zł

Ogólny koszt inwestycji wyniósł 7.272.350,45 zł łącznie z podatkiem VAT.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.