Dzisiaj jest: 4 Lutego 2023 roku    |    Imieniny: Weronika, Mariusz, Andrzej

Rampa-kultura - stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno-kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej

rampa kultura

logotypy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Tytuł projektu: Rampa-kultura - stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno-kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0040/18-00 z dnia 12 października 2018 r.

Cel projektu: Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne

Zasadniczym efektem projektu było zrewitalizowanie istniejących, ale zdegradowanych obszarów infrastruktury pokolejowej, dzięki czemu powstała przestrzeń społeczna i kulturalna służąca rozwojowi lokalnych mieszkańców.

Głównym celem projektu jest ożywienie społecznokulturalne miasta Goleniów i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem przez rewitalizację i nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu budynkowi rampy pokolejowej na obszarze rewitalizacji.
Cały budynek „Rampy” pełniący niegdyś funkcję magazynowo - przeładunkową, przeznaczony został dla funkcjonowania Teatru Brama, z użyczeniem pomieszczeń dla imprez organizowanych przez lokalne stowarzyszenia. Zakres realizacji obejmował trakt pieszy łączący teren obiektu z parkiem, w którym znajdują się rewitalizowane obiekty (w tym Twierdza Design), a także budowę drogi dojazdowej z zapleczem parkingowym dla ww. obiektów. Ponadto w ramach inwestycji dokonano rewitalizacji i uporządkowania istniejącej zieleni parkowej wokół obiektów adaptowanych oraz wyburzenie ruin istniejącego budynku technicznego i garaży wraz z odnowieniem obszaru zieleni w miejscu wyburzeń. Istniejący obiekt docelowo został podzielony na pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania Teatru:
a) pomieszczenia administracyjno-biurowe: sala konferencyjna/spotkań z aneksem kuchennym, 4 pomieszczenia biurowe,
b) zespół pomieszczeń socjalnych dla artystów i uczestników zajęć (z bliskim dostępem do biur i sali treningowej), garderoby, pomieszczenie porządkowe, rekwizytornia, sala treningowa, magazyn oświetlenia, nagłośnienia, krzeseł oraz większych elementów scenicznych, sala teatralno–muzyczno–koncertowa która po połączeniu z salą treningową oraz magazynkiem (zsunięcie ścian mobilnych) może pomieścić nawet 500 osób, przeszklony korytarz dla artystów i uczestników zajęć (stanowiący dawnej rampę rozładunkową od strony torów kolejowych), szatnią, klubokawiarnia w podziemiu: sala konferencyjno-kameralna z aneksem kuchennym, magazyny i pomieszczenia techniczne w piwnicy pod budynkiem administracyjnym, pomieszczenia sanitarne.

Wykonawcą robót była firma „INTRAX” S.C. ul. Milczańska 30A pok. 204, 70-107 Szczecin.

Inżynierem kontraktu na inwestycji było Konsorcjum Firm: Lider: Usługi Inżynieryjne Kornel Suski ul. Lipowa 2, 72-200 Nowogard, Partner: KD Inżynieria Sp. z o .o. ul. 26 Kwietnia 81A/20, 71-126 Szczecin.

Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę Pracownia Projektowa „MILO 7” Miłosz Paweł Stachera, ul. Grochowa 14/7, 71-741 Szczecin.

Termin rozpoczęcia inwestycji – 15.05.2019 roku
Termin zakończenia inwestycji wraz z rozliczeniem i finansowym – 04.01.2021 roku

Zadanie dofinansowanie w wysokości:
a) 3.273.242,31 zł ze środków EFRR
b) 641.197,49 zł ze środków Budżetu Państwa

Ogólny koszt inwestycji wyniósł 11.653.0876,02 zł łącznie z podatkiem VAT.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.