Dzisiaj jest: 24 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (ZRFPK) udziela poręczeń kredytowych mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność na terenach Województwa Zachodniopomorskiego

Celem działania ZRFPK jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, zmniejszenie bezrobocia oraz tworzenie trwałych miejsc pracy poprzez udzielanie poręczeń w celu udostępnienia przedsiębiorcom, osobom podejmującym działalność gospodarczą dodatkowych źródeł zabezpieczeń kredytów i pożyczek.

ZRFPK powstał z inicjatywy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Udziałowcami ZRFPK są: Województwo Zachodniopomorskie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ZRFPK prowadzi działalność "non profit".
Program realizowany przy udziale Gminy Goleniów

Kto może ubiegać się o poręczenie:
O udzielenie poręczenia przez ZRFPK mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiostwa (MŚP), przy czym:
- Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt lub pożyczka na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
- Udzielane poręczenia dotyczą kredytów lub pożyczek, które są oprocentowane nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu kredytu lub pożyczki,
- Poręczenia są udzielane przedsiębiorcom posiadającym zdolność kredytową, po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania.

Przedmiot poręczenia:
Poręczeniem mogą być objęte kredyty / pożyczki obrotowe przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności (na przykład na finansowanie zobowiązań), a także kredyty inwestycyjne, w szczególności na zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, remont lub zakup nieruchomości.

Warunki poręczenia:
Maksymalny poziom poręczenia wynosi:
- dla kredytów i pożyczek bankowych 70% kwoty kredytu/pożyczki bez odsetek,
- dla pozostałych pożyczek 60% kwoty pożyczki bez odsetek.
- Kwota poręczenia nie może przekroczyć 400.000 zł.

Warunkiem udzielenia poręczenia dla MŚP jest ustanowienie na rzecz ZRFPK zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco. W szczególnych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe zabezpieczenia zgodne z obowiązującym Regulaminem Poręczeń Kredytowych ZRFPK.
Poręczenie jest udzielane po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu/pożyczki przez instytucję kredytującą (bank, fundusz pożyczkowy).
Poręczenie jest udzielane na okres spłaty kredytu/pożyczki wydłużony maksymalnie o 9 miesięcy.
W przypadku, jeśli dany kapitał jest poręczany ze środków pochodzących z więcej niż jednego funduszu poręczeniowego, w tym także prowadzonych przez różne podmioty, łączna wartość tych poręczeń nie może przekroczyć 80% wartości poręczanego kapitału kredytu lub pożyczki.

Opłaty:
Za udzielenie poręczenia ZRFPK pobiera opłatę w wysokości:
- dla kredytów i pożyczek bankowych:
- od 1,0% do 1,8% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do 24 miesięcy,
- od 1,5% do 2,5% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres powyżej 24 miesięcy.

dla pozostałych pożyczek:
- od 1,5% do 2,3% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do 24 miesięcy,
- od 2,0% do 3,0% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres powyżej 24 miesięcy.

Opłata za udzielone poręczenia może być obniżona do 0,5% kwoty poręczenia, w przypadku kredytów/pożyczek:
- krótkoterminowych udzielanych na okres nie przekraczający 6 miesięcy; w szczególności może to być związane z poręczeniem udzielanym jedynie na czas ustanowienia przez Wnioskodawcę zabezpieczenia kredytu/pożyczki w formie ograniczonego prawa rzeczowego,
- przeznaczonych na finansowanie nakładów refinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- związanych ze wsparciem określonym w umowie subwencji zawartej przez Fundusz z Agencją Nieruchomości Rolnych.

Za wydanie promesy poręczenia Fundusz pobiera opłatę w wysokości 0,5 % kwoty poręczenia, która zostanie zaliczona na poczet opłaty z tytułu udzielenia poręczenia w przypadku udzielenia kredytu lub pożyczki. W przypadku nie udzielania przez Instytucję Finansującą kredytu lub pożyczki lub w przypadku rezygnacji z poręczenia opłata nie podlega zwrotowi.

Gdzie można złożyć wniosek o udzielenie poręczenia:
Wniosek o udzielenie poręczenia MŚP mogą składac w oddziałach banków z którymi ZRFPK zawarł umowę o współpracy w chwili obecnej są to:
- Bank PKO BP S.A.
- ING Bank Śląski S.A.
- Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku,
- Bank Spółdzielczy w Gryficach,
- Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie,
oraz w:
- Stowarzyszeniu Incjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa,
- Szczecińskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl